Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MPP Chemia dla klas VII–VIII LJ0023 850 zł 11 zagadnień: Materia, Wewnętrzna budowa mate - rii, Reakcje chemiczne, Gazy, Roztwory wodne, Kwasy, Wodorotlenki, Sole, Węglowodory, Pochodne węglowo - dorów, Organiczne związki chemiczne o znaczeniu bio - logicznym (białka, cukry, tłuszcze); 33 lekcje (po 11 lek - 850 zł 20 zagadnień; 60 lekcji (po 20 lekcji typu ,,Sprawdź się”, ,,Czas na test”, ,,Powtórz wiedzę”); ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy; materiały audiowizualne i setki ilustracji; 20 gier dy - daktycznych; multimedialny globus; multimedialne mapy świata, Polski i Europy; zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym; przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej; dostarczana w pu - dełku wraz z uzupełniającymi pomocami: drukowany poradnik metodyczny, drukowany poradnik ze szkole - niem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl, szczegółowy dru - kowany poradnik dla użytkowników platformy eduka - cyjnej; dzwonek.pl; zagadnienia opracowane w MPP: Materiały dla KLASY VII: Położenie i podział admini - stracyjny Polski, Klimat Polski, Rodzaje gleb w Polsce, Rodzaje lasów w Polsce, Rodzaje surowców mineral - MPP. Geografia dla klas VII–VIII LJ0035

MPP Fizyka dla klas VII–VIII LJ0024 850 zł 13 zagadnień: Zjawiska cieplne, Ruch drgający i fale, Elek - trostatyka, Energia, Fale elektromagnetyczne, Hydrostaty - ka i aerostatyka, Magnetyzm, Optyka, Prąd elektryczny, Ruch, Siły, Właściwości materii, Świat fizyki; 39 lekcji (po

13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne; 13 gier dydaktycznych; 3 plansze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej;

cji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”); 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiek - tów 3D; 11 gier dydaktycznych; 4 plansze interaktywne; zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej

nych, Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migra - cje ludności, Podział gospodarki na sektory, Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce, Walory tury - styczne Polski, Różne regiony geograficzne na mapie Polski. Materiały dla KLASY VIII: Środowisko przyrod - nicze Azji, Kontrasty społeczne i gospodarcze w In - diach, Bliski Wschód - gospodarka i cechy kulturowe, Klimat strefy międzyzwrotnikowej, Proces pustynnienia w strefie Sahelu, Rolnictwo w Afryce Zachodniej, Ekolo - giczne skutki wylesiania Amazonii, Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej, Cechy środowiska przyrodniczego Australii, Położenie i środowisko przy - rodnicze Antarktydy. Wymagania techniczne: • sugerowanePrzeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Micro - soft Edge, • systemy operacyjne: Microsoft Windows - od wersji 10 (Chrome, Firefox, Edge)

161

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator