Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MULTIMEDIALNE ILUSTRACJE PRZEDMIOTOWE

Multimedialne ilustracje przedmiotowe (Biologia, Fizyka, Chemia) PN0140 1 090 zł Multimedialne ilustracje przedmiotowe to zestaw ilustracji pozwalających na prowadzenie interesu - jących zajęć w klasach 7-8. Ilustracje, dzięki cyfro - wej formie, można wykorzystywać podczas na - uki zdalnej oraz stacjonarnej. Zestaw prezentuje pomoce dydaktyczne w trzech różnych wersjach: ilustracji bazowych, ilustracji wraz z opisem i ilu - stracji do prowadzenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę uczniów. Materiały przygotowane zostały w formacie PDF z możliwością ich wydrukowania. Dostępne są na pendrive. „ Multimedialne ilustracje z biologii to zestaw 864 ilustracji poświęconych tematom takim jak: tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, bakterie, wi - rusy, pierwotniaki, komórka, glony, grzyby, po - rosty, paprotniki, rośliny nasienne, DNA-RNA, narządy zmysłów człowieka, systemy korze - niowe, korzenie i liście, układ kostny ssaków, narządy ruchu, układ nerwowy, ruchu, krą - żenia, krwionośny, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, mięśniowy, rozrodczy człowie - ka, budowa białek, parzydełkowce, płazińce, przywry, obleńce, pasożyty, ekologia.

„ Multimedialne ilustracje z fizyki to zestaw 64 ilustracji poświęconych tematom takim jak: elek - trostatyka, magnetyzm, fale i optyka, mechanika, grawitacja i elementy astronomii, prąd elektryczny, termodynamika, drgania, fizyka atomowa. „ Multimedialne ilustracje z chemii to zestaw 39 ilustracji poświęconych tematom takim jak: substancje i ich właściwości, wewnętrzna budowa materii, związki węgla z wodorem – węglowodo - ry, wodorotlenki i kwasy, tlen, wodór i ich związki chemiczne, powietrze, pochodne węglowodorów.

166

Made with FlippingBook Proposal Creator