Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

ZŁAPMY LWA

Złapmy Lwa 3x4. Zestaw szkolno-przedszkolny PN0079 1 490 zł Złapmy Lwa 3x4. Zestaw szkolno-przedszkolny to logiczna gra dla dzieci w wieku 5-10 lat. Reguły gry są proste. Gra nie wymaga umiejętności gry w szachy. Zestaw zawiera komplet gier i materiałów dla 25-ciu dzieci. Zestaw Złapmy Lwa! Szkolno-przedszkolny zawiera: • grę wielkoformatowa dywanową do zabawy grupowej: składa się z maty 1,5 x 2 m i 8 dużych miękkich poduszek • 12 zestawów stolikowych do gry w parach • poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć • ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedialną i materiały multimedialne www.zlapmylwa.pl • interaktywna instrukcja obsługi i ćwiczenia do nauki zasad gry • ćwiczenia ruchowe na bazie ruchów zwierząt z gry • zagadki multimedialne oparte na sytuacjach z gry Materiały motywujące i sprawdzające umiejętności kodowania: • karty pracy (100 sztuk) • certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory) • karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk) • przypinka i naklejki – nagrody • plakat A3 z zasadami gry • kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w domu przez dzieci (25 sztuk)

Gra realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie: • powszechnego wprowadzenia szachów do szkół podstawowych • nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym • prowadzenia zajęć wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi problemami w pisa - niu i czytaniu (dysleksja) • “Złapmy lwa 3x4” to gra dla wszystkich dzieci, również tych z dysfunkcjami i dla dzieci zdolnych. Nauczyciele doceniają ją za prostotę i łatwość w wykorzystaniu gry podczas różnych zajęć. 5-10 lat Złapmy lwa! Gra dla zaawansowanych PN0102 149 zł Gra rodzinna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 8 lat, młodzieży i dorosłych. "Złapmy Lwa 9x9" jest znakomitą alter - natywą dla tradycyjnych szachów. Bez trudnych zasad z za - chowaniem samych wartości edukacyjnych. Myślenie logiczne, przewidywanie, planowanie oraz zaradność to umiejętności, które gra znakomicie rozwija u dzieci, dając przy tym wiele zabawy i satysfakcji. Grając i trenując można zostać mistrzem Polski w Shogi.

Złapmy Lwa! Specjalne Potrzeby Edukacyjne PN0114 1 490 zł Doskonała pomoc terapeutyczna dla osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi po - trzebami edukacyjnymi, a także proble - mami emocjonalnymi czy koncentracją uwagi. Wspomaga rozwój dzieci z ry - zykiem dysleksji lub dyskalkulii oraz za - burzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi, dla dzie - ci w wieku od 5 lat. Gra „Złapmy lwa” rozwija szereg umiejętności, takich jak: myślenie logiczne, myślenie strategiczne, koncentracje, cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. Uzupełniające scenariusze zabaw opar - tych na grze zostały dobrane w taki sposób, by rozwijać bazowe funkcje po - znawcze i umiejętności ważne dla dzie - ci z ryzykiem dysleksji lub dyskalkulii: percepcję wzrokową, pamięć stosunków przestrzennych i orientację w przestrze - ni, myślenie operacyjne, przewidywanie, wnioskowanie, odwracanie, analogie, mo - torykę i koordynację wzrokowo-słuchowo -

-ruchową, umiejętności językowe, w tym również budowanie zdań warunkowo zło - żonych. Drewniane, zaokrąglone klocki oraz poduszki, łagodne kolory i kształty rysunków zwierząt idealnie odpowiadają oczekiwaniom wobec pomocy dydaktycz - nych dla dzieci z zaburzeniami ze spek - trum autyzmu. Ruchowa forma wielkowy - miarowej gry oraz scenariusze ruchowych zabaw pomagają kanalizować aktywność dzieci nadpobudliwych ruchowo. Wytwo - rzona w zabawie aktywność w zakresie myślenia operacyjnego rozwija dodatko - wo umiejętność koncentracji, a interakcje z uczestnikami w sposób niewymuszony uspołeczniają uczestników zajęć budując kompetencje niezbędne do funkcjonowa - nia w grupie rówieśniczej. • plansza do gry 1,5 x 2 m z 8 poduszkami, • kartonowe znaki do wykorzystania z planszą: 30 kół z „emotikonami” symbolizującymi emocje (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne); • sześć zestawów gry planszowej z drewnianymi kloc - kami-zwierzątkami • poradnik metodyczny • zabawy, wydrukowane karty pracy • zabawy multimedialne na tablicę interaktywną • nagrody – naklejki dla dzieci

Tak jak w małej wersji „Złap - my Lwa 3x4!” żadne ze zwie - rząt nie wypada z gry – kiedy zostanie schwytane, można go użyć w swojej drużynie wrzu - cając na puste miejsce na plan - szy. Dzięki temu gra jest pełna zwrotów akcji. • składana tekturowa plansza, 40 drew - nianych pionki wykonanych z drewna bukowego, instrukcja gry

77

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator