Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Kodowanie Zdobywane umiejętności: poruszanie się w dwuwymiarowej przestrzeni po siatce, poruszanie się od punktu początkowego do punktu końco - wego, kodowanie sekwencji ruchów z użyciem pojęć góra, dół, prawo, lewo, zapamiętywanie sekwencji, rozwijanie umiejętności obserwacji, orientacji przestrzennej i logicznego myślenia.

Matematyka

Liczby dziesiętne od 10 do 100 HK2039 54 zł Zdobywane umiejętności: znajomość ko - lejności liczb dziesiętnych, umiejętność ustawiania liczb dziesiętnych względem siebie, wiązanie liczb z sekwencją. • 10 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

Cyfry od 0 do 9 HK2038 54 zł Zdobywane umiejętności: znajomość ko - lejności cyfr, umiejętność ustawiania cyfr względem siebie, wiązanie cyfr z se - kwencją. • 10 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

Przedmioty i ich cienie HK2042 92 zł Zdobywane umiejętności: samokontro - lujący, interaktywny moduł edukacyjny, który umożliwia kojarzenie rysunku z od - powiadającym mu cieniem, identyfikacja oraz umiejętność nazywania, poznawanie słownictwa. • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

Kodowanie poziom 1 HK2023 • plansza o wym.: 70 x 100 cm • 82 kart puzzli o wym.: 8 x 8 cm • 18 kart obiektów o wym.: 8 x 8 cm • wiek: 3+

450 zł

Kodowanie poziom 2 HK2024 • plansza o wym.: 70 x 100 cm • 67 kart puzzli o wym.: 8 x 8 cm • 18 kart obiektów o wym.: 8 x 8 cm • wiek: 3+

Kodowanie poziom 3 HK2025 • plansza o wym.: 70 x 100 cm • karty okrągłe o śr. 24 cm • 18 kart obiektów o wym.: 8 x 8 cm • wiek: 3+

450 zł

315 zł

Figury geometryczne HK2040 136 zł Zdobywane umiejętności: nauka słow - nictwa związanego z podstawowymi kształtami, rozpoznawanie i nazywanie płaskich kształtów oraz kojarzenie pod - stawowych pojęć z zakresu geometrii płaskiej.

Bryły geometryczne HK2041 136 zł Zdobywane umiejętności: nauka słownic - twa związanego z bryłami, identyfikacja, rozpoznawanie i nazywanie brył oraz ko - jarzenie podstawowych pojęć z zakresu

Lokalizacja przestrzenna HK2043 136 zł Zdobywane umiejętności: rozwijanie umiejętność obserwacji, moduł edukacyj - ny, który zapewnia wizualne, interaktyw - ne i słuchowe rozumienie różnych pozycje w stosunku do obiektu: przed/za, powyżej/ pod, w/na, prawo/lewo, pomiędzy itp.

geometrii przestrzennej. • plansza o wym.: 24 x 24 cm • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

• plansza o wym.: 24 x 24 cm • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

• plansza o wym.: 24 x 24 cm • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

82

Made with FlippingBook Proposal Creator