Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Sztuka

Nauka i środowisko

Kolory HK2044

182 zł Zdobywane umiejętności: obserwacja, sortowanie i kon - centracja, rozumienie i nauka słownictwa związanego z kolorami, kojarzenie koloru z przedmiotem, łączenie kolorów w pary, identyfikacja i nazywanie kolorów.

Obieg wody w przyrodzie HK2027 115 zł Zdobywane umiejętności: obserwacja i słuchanie opowie - ści, moduł edukacyjny pozwalający odkrywać przemiany wody w sposób wizualny, słuchowy i interaktywny, zro - zumienie pojęcia obiegu wody oraz związanego z nim słownictwa, artykulacja i przyswajanie języka potocznego i język naukowego. • plansza prostokątna format A3 • 8 kart okrągłych o śr. 6 cm • wiek: 3+

4 pory roku HK2026

Cykl życia rośliny HK2028

115 zł Zdobywane umiejętności: obserwacja i słuchanie opo - wieści, zrozumienie pojęcia cyklu kwitnienia i związane - go z nim słownictwa, artykulacja i przyswajanie języka potocznego i język naukowego, identyfikacja cech życia

115 zł Zdobywane umiejętności: obserwacja i słuchanie opowie - ści, rozumienie pojęć 4 pór roku oraz związanego z nimi słownictwa, artykulacja i przyswajanie języka potocznego i języka naukowego, zapoznanie się z charakterystyką ży - cia roślin i zwierząt oraz cyklem pór roku, przemijaniem. • plansza prostokątna w formacie A3 • 12 kart okrągłych o śr. 6 cm • wiek: 3+

• plansza o wym.: 24 x 24 cm • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • wiek: 3+

roślin i cyklu pór roku. • plansza prostokątna format A3 • 11 kart okrągłych o śr. 6 cm • wiek: 3+

Organy człowieka HK2030 115 zł Zdobywane umiejętności: koncentracja, słuchanie i zapamiętywanie, rozumienie i nauka słownictwa związanego z ludzkim ciałem, poznanie schematu budowy ciała, rozwój słownictwa, umiejętność łączenia słów z rysunkiem. • plansza prostokątna format A3 • 8 kart okrągłych o śr. 6 cm • wiek: 3+

Szkielet człowieka HK2029 115 zł Zdobywane umiejętności: rozumienie i uczenie się słownictwa związanego z ludzkim szkieletem, koncentracja, słu - chanie i zapamiętywanie, poznanie sche - matu budowy ciała, poszerzanie słownic - twa, umiejętność łączenia słów z rysunkiem • plansza prostokątna format A3 • 9 kart okrągłych o śr. 6 cm • wiek: 3+

Instrumenty muzyczne HK2045 205 zł Zdobywane umiejętności: koncentracja i słuchanie, rozumienie i uczenie się słownictwa związanego z in - strumentami i wydawanymi przez nie dźwiękami t.j. niski, wysoki, głośny, cichy, wiatr, struny, perkusja itp., wiązanie melodii z instrumentem. • 26 kart o wym.: 8 x 10 cm • plakat z klasyfikacją instrumentów w formacie A3 • plansza do sortowania w formacie A4 • wiek: 3+

83

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator