Somnus nr 2_2017

HER KAN DU FÅ HJELP NevSom i Oslo og Sovno i Bergen

Det er ikke alltid lett for pasienter å vite hvor man kan finne ekspertise på sin diagnose. Det er ikke å forvente at fastleger kan alt om alle diagnoser. Undervisningen i søvnmedisin på studiet er varierende, mye i Bergen, lite i Oslo, Trondheim og Tromsø. Særlig for hypersomnier er det langt mellom ekspertene. Men fortvil ikke! Det finnes to nasjonale kompetanse- senter for søvnmedisin: NevSom holder til på Ullevål syke- hus i Oslo og kan det meste om hypersomnier som narkolepsi med og uten katapleksi, Idiopatisk hypersom- ni og Kleine Levine Syndrom. SOVno holder til på Haukeland sykehus i Bergen. Der finnes eksper- tise blant annet på insomni og søv- napné. NevSom i Oslo: NevSom – Nasjonalt kompetansesen- ter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er en del av Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formid- ling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele lan- det. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesia- listhelsetjenesten, lokalt hjelpeappa- rat og andre relevante tjenester. Hvem kan henvende seg? Fagpersoner innen helsevesenet, sko- leverket, NAV, barnevernet, krimina- lomsorgen, kommunene, personer

med diagnosene og deres pårørende. NevSom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i Avdeling for sjeldne diag- noser i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Senteret har til sammen 17 ansatte, herunder leger, psykologer, og rådgi- vere med ulik fagbakgrunn. NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbud- sjettet. Nettsidene www.nevsom.no innehol- der mye nyttig informasjon deriblant en e-læringsvideo om narkolepsi, informasjon om kurs for pasienter, nyheter om forskning og fagstoff om diagnosene. NevSoms telefonnummer er 23016030. Telefontid er mandag til fredag fra 8:00 - 15:30 og sommertid fra 15.mai tom 14 september er det 8:00 - 15:00 E-post: post.nevsom@ous-hf.no SOVno i Bergen: Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer (SOVno) ble eta- blert i september 2004, og er admi- nistrativt forankret under Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utred- ning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. Tjenesten deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir

veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompe- tanse til landet for øvrig. Tjenesten driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagut- vikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Tjenesten driver ikke pasientbehand- ling, men driver rådgivning til helse- tjenesten. Det er et mål at det byg- ges opp fagmiljøer innen utredning og behandling av søvnsykdommer i alle helseregioner slik at disse kan bygge faglige nettverk og på sikt iva- reta dette fagområdet selv. Nettsidene www.sovno.no inneholder nyttig informasjon. Du kan ta søvn- testen som mer enn 50.000 mennes- ker har tatt. Her finner du fagartikler om søvn, den nyeste forskningen, nyttig litteratur. Du finner en side med en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge. Epostadressen: postmottak@helse-bergen.no. Skriv at det er til SOVno i emnefeltet.

SOVNo: Rådgiver Jelena Mrdalj (t.v.) og koordinator Siri Waage.

28

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker