Somnus nr 2_2017

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh For å få stilt diagnosen søvnapné, er det avg jørende at en får utført en søvnregistrering, en polygrafi.Med en liten boks kan pustestopp under søvn registreres detaljert og nøyaktig.Ventelistene for polygrafi ved sykehusene er fortsatt skremmende lang. Samtidig har ØNH- legene fått en takst for å g jennomføre polygrafi for å avdekke søvn- apné. Demonterer utstyret på pasienten og avleser resultatet dagen etter og henviser til CPAP-tilpasning på sykehusene. Å la ØNH-leger g jennomføre testen er effektivt for pasienten og sparer sykehusene formye arbeid.Men det skorter på tilliten til at legene utenfor sykehusenes hvite vegger g jør polygrafien ordentlig nok. Jan Magnus Fredheim, overlege på ØNH, SykehusetVestfold i Tønsberg tok tak i problemstillingen på et fagseminar i fjor. – Kanskje vi skal være så sprø at vi stoler på søvnregistreringen somer utført hos en privat spesialist? Kan vi det, de jobber jo ikke på sykehuset? Fredheims retoriske spørsmål fikkmange nikk i salen. – Det er de samme legene i privat praksis som jobbet somoverleger på sykehuset tidligere. og som lærte opp oss somer der nå, sa han. I Vestfold har vi lav terskel for å snakke sammen. – Når sykehuset godtar den registreringen somer g jort hos en privat avtalespesialist, så kanman effektivisere det krevende pasientforløpet ved sykehuset og kanskje kutte i ventelistene. Begge legekonsultasjo- nene ved sykehuset kan kuttes, de g jøres hos den private avtalespesia- Kan vi st le på polygrafi hos private?

bladetsomnus@gmail.com Ansvarlig redaktør: Marit schehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnf reningen Utkomme fire ganger i året ISSN 0 04-2487 Ca 2500 ex i opplag Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen.

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Kasserer: To unn Figenschou Sekretær: Marit Asch houg Styremedlemmer: Lise nberget og Janiche Henden. Varamedlemmer: Marita Bjerke, Mette Figgé og Elin Sundmoen Bakås Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste nummer kommer ca 18. september med siste frist for manus 28. august. Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2017 Hovedmedle 350 kroner Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem Støttemedl m: 500 k oner eller mer Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no eller på skjema i blade . Send gjerne epo t til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. Styret i Søvnfor ninge : Leder: Pål S ensaas Annonsepr s r: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side r. 5.500,- Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 63 86 44 00 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

‘’ Sett i det store samfunnsregn- skapet er det lønnsomt.

listen.Med henvisning fra avtalespesialisten kan pasienten sendes rett til CPAP-tilpasning hos sykepleier og opp- følging der, påpekte Fredheim. På spørsmål fra salen

omdet var en risiko ved å stole på søvnregistre- ring utenfor sykehuset, svarte Fredheimat det var det ikke. De bruker i stor grad samme utstyret sompå sykehuset. Sett fra pasientens side, hadde vært en fordel om flere sykehus g jør somFredheimog stoler på polygrafien fra private spesialister.Til g jeng jeld ville sykehusene få flere søvnapnépasienter til CPAP-tilpas- ning og oppfølging. Sett i det store samfunnsregnskapet er det lønn- somt. Færre dyre hjertepasienter, færre trafikkulykker, bedre folke-

helse. SykehusetVestfold utførte 3675 behandling- er I 2015, klart flest i hele Norge. Haukeland i Bergen utførte 2049 behandlinger i 2015.Ahus hadde 1398 behandlinger, Stavanger 1197 behandlinger, Drammen 912 behandlinger og Lovisenberg i Oslo 881 behandlinger. (Kilde: helsenorge.no 14.mai 2017)

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 2 - 2017

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker