Somnus nr 2_2017

Nytt navn– ny organisasjon

I nspirert, begeistret og motivert. Det er min fasit etter årsmøtet i Søvnforeningen på Soria Moria. Vi fikk full oppslutning om omorganise- ringen av foreningen, og vi skifter navn til Søvnforeningen. Vårt motto skal være: Bedre søvn – Våken hverdag. I dette ligger det en ambisjon om også å arbeide med forebyg- gende tiltak, formidle mer informasjon om hvor-

jeg at lengre frem det vil være økonomisk mulig å opprette en liten administrasjon som kan være et fast kontaktpunkt for medlemmene. Etter å ha opplevd engasjement og samhold på årets årsmø- te, er jeg overbevist om at vi skal ta noen lange skritt fremover. Vi har solide samarbeidsparter i Kompetansesentra som SOVno og NevSom- og vi skal søke samarbeid med kollegaforeninger hvor vi finner et fellesskap.

‘’ Vårt motto skal være: Bedre søvn – Våken hverdag

dan du kan unngå å utvikle søvnsykdommer, og hvor- dan leve et godt liv selv med en diagnose. Å rsmøtet valgte et kunn- skapsrikt, handlekraftig styre. Nå begynner arbeidet med å videreutvikle for-

Handlingsplanen og vår søvnpolitis- ke aksjonsplan har satt retningen for foreningen. N este årsmøte blir annerledes. Det vil si at vi i år hadde en test på hvordan den nye årsmøteformen blir. Fredag blir et åpent årsmøte.

eningen. Vi har et godt lag med likepersoner, og vi bygger videre organiseringen av fylkeskontak- ter fremfor distriktsforeninger. Vi etablerer et sentralt støtteapparat som kan bidra til målset- tingen om å bli mer synlig. V i må øke medlemstallet for å sikre oss større innflytelse på utformingen av rammebeting- elsene som er essensielle for at våre medlemmers rettigheter og muligheter blir ivaretatt. Søvnforeningen er basert på ren frivillighet. Vi har ingen ansatte. Kikker vi i krystallkulen håper

Alle medlemmer har en stemme, alle blir invitert til å delta. Foreløpig greier ikke økonomien å dekke kostnader for alle, men kanskje i fremti- den. Påfølgende to dager har vi seminarer for diagnoser og for pårørende, vi har likepersonkurs og samling for fylkeskontaktene. Jeg tror og håper det vil styrke samholdet og føre til at Søvnforeningen har noe å tilføre alle våre medlemmer.Har du tro på oss – hjelp oss ved å verve nye medlemmer! Det vanker vervepremier! Pål Stensaas, leder

31

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker