VARS NOVEMBER 2023

(Ekhohlo) uMongezi Dlwathi, uCeba uThembekile Mangena (uCeba we-PR kwiWadi 9) kunye no-Adoro Ntsasa.

IKomiti yeWadi 9 yonyulwa luluntu ngo-2022. Amalungu ewadi azinikeleyo asebenza kwiipotfoliyo zawo ngala:

Mongezi Dlwathi Kano Tsasa Mange Ndevu

• • • • •

Imibane

Imibane kunye needlela

Amashishini amaNcinci, aPhakathi namaNcinci (iiSMME)

Zilindile Makhamba

Kwakhiwa kwezindlu

Andile Human

Sport

ku customercare@drakenstein.gov.za ; okanye ngokutsalela umnxeba kaMasipala kule nombolo 080 131 3553 . Ukuqhagamshelana noCeba uBolani okanye nawuphi na uceba wewadi kuMasipala waseDrakenstein, cofa apha .

Abahlali banokuchaza imiba yonikezelo lwenkonzo engangxamisekanga – njengokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, ingca ekhule kakhulu, imingxuma kunye nezibane zasezitalatweni ezingasebenzi kakuhle – besebenzisa i-app kaMasipala ye- SeeClickFix ; ngokuthumela i-imeyile

Follow us

@drakensteinmunicipality

@DrakensteinMunicipality

33

VARS | November

Made with FlippingBook - PDF hosting