Ringsted - Ulykkesforsikring til kom. vagtværn oktober, 1944

Aarhus, Oktober 1944.

Z U d i o m m u n c r n c !

Vedrørende Forsikring af kommunale Vagtkorps, som oprettes paa Grund af de forhaandenværende Forhold skal oplyses, at Landkommunernes Ulykkes- forsikring overtager Erstatningspligten for opstaaede Ulykker indtruffet under Tjeneste i disse Vagtkorps i Henhold til løbende lovpligtig Ulykkes- forsikring og Ansvarsforsikring. For at undgaa enhver Misforstaaelse skal anføres, at Selskabet for- langer, at- det er Kommunerne, der foranstalter Vagtkorpsene oprettede, for at vi kan overtage Forsikringspligten. Saafremt Vagtkorpsene oprettes paa frivillig Initiativ, er Forsikringsansvaret Kommunerne og vort Selskab uvedkommende. Angaaende Præmieudgifter ved det forøgede Forsikringsansvar, som Landkommunernes Ulykkesforsikring overtager for Kommuner med Vagtkorps, vil der paa den aarlige Indberetningsblanket, der udsendes til samtlige indmeldte Kommuner i Oktober Maaned næste Aar være indsat en Rubrik til Oplysning om det samlede Antal Dage, Vagtkorpsene har været i Virksomhed. Vi vil saa til den Tid foretage en forholdsmæssig Paaligning af Bidrag til Dækning af eventuelle Udgifter vedrørende dette Forhold.

Landkommunernes Ulykkesforsikring. Thomas Heilesen.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker