Somnus nr. 2_2022

EAN-KONGRESS

ødelegger søvn Klimaendringene K limaendringer går ikke bare ut over naturen – de ødeleg- ger også søvnen. De kaldeste nettene blir varmere, og det får flere til å sove dårligere.

Georg Mathisen Tekst og foto

Endringene i klimaet har stor innvirk- ning på helsen. De påvirker hjernen, også, og dermed søvn. – Søvnsykdommer vil bli hyppigere. Og den økte CO ₂ -andelen kommer til å bli i atmosfæren i århundrer selv om vi slutter å slippe ut, sier Ulf Kallweit, som er pro- fessor ved universitetet i Witten/Herdecke i Tyskland. Verst om nettene Han trekker frem de varmeste landene i Europa som mest utsatt for helseproble- mer. I middelhavslandene kommer mange områder til å få mer enn 40 dager i året med temperaturer over 35 grader. Hetebølger fører til at flere dør, mens ekstremvær gjør at flere må flytte. – Temperaturendringene blir spesielt store om nettene. De kaldeste nettene kommer til å bli mye varmere, ifølge Kallweit. Det gjør det vanskeligere å sove godt. Høyere temperaturer gjør at du sover kortere og er mer våken om natten. Det gjør også at du sliter mer med å sove sammenhengende. Fuktig varme er verre enn tørr varme, peker den tyske profes- soren på. Flere netter med lite søvn En stor studie der tre kvart million men- nesker er spurt om søvn, kommer det frem hvordan lavere temperaturer er en fordel.

– Økning fører til utilstrekkelig søvn, og de endringene som skjer nå, kommer til å bety flere netter med for lite søvn. Det berører spesielt mennesker med lav inn- tekt, forteller Ulf Kallweit. Det skyldes at de har dårligere boforhold og mindre muligheter til å holde den riktige tempe- raturen der de sover. Søvn og dødelighet Claudio Bassetti, som er president i den europeiske organisasjonen for nevrolo- ger, forteller hvordan søvn henger sam- Når temperaturen stiger, blir det var- mere om nettene, og det gjør at flere kommer til å sove dårligere, forteller den tyske professoren Ulf Kallweit.

men med dødelighet. – Tid i sengen og søvnkvalitet er ikke det samme, under- streker han. Statistikken viser hvordan dødeligheten er lavest blant dem som sover i seks–sju timer, og høyest er den blant folk som sover i over ni timer. – Det høres ulogisk ut. Men sammenhen- gen er at det er andre, underliggende sykdommer som gjør at de trenger å sove mer, og som også fører til at de dør tidli- gere, forklarer Bassetti, som til daglig er professor ved universitetet i Bern. Passe lang søvn gir lavere dødelighet, sier den europeiske nevrologlederen Claudio Bassetti.

26

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog