Somnus nr. 2_2022

Den internasjonale søvndagen 18. mars Søvnforeningen var påmeldt via worldsleep.org med sin markering av dagen. Årets slagord er: Quality Sleep, sound mind, happy world. Uken før ble det innspilt en YouTube-video med overlege og somnolog Berit Hjelde Hansen på NevSom om søvn og psykisk helse. Den er sett mer enn 300 ganger. Den ble lagt ut på alle våre sosiale plattformer og på nettsiden. Norsk forening for søvnmedi- sin (NOSM) har lagt den på sin nettside, det samme har NevSom. Det er også laget en lydfil som kan brukes som podcast. Psykisk helse og god søvn - YouTube Oppsummering av årsmøtet Det var 21 stemmeberettigede til stede enten i salen eller på

NevSom og SovNo Det skjer endringer i forhold til kompetansetjenestene for Søvnforeningens diagnoser. De regionale kompetansetje- nestene for narkolepsi, overfø- rer ansvaret for narkolepsi til det nasjonale kompetansesen- teret NevSom. ADHD og Autisme tas ut av NevSom, Det kommer inn andre sjeldne nevrologiske sykdommer i ansvarsområdet. Hvordan dette vil slå ut i praksis, er usikkert. De nasjonale kompetansetje- nestene har fått beskjed om at de skal avvikles. Deres mandat var å spre kompetanse i en begrenset tidsperiode, og Helsedirektoratet mener nå at den perioden er over. Det betyr at SovNo i Bergen, den nasjonale kompetansetjenes- ten for søvnsykdommer, lenge stod i fare for å bli nedlagt eller sterkt redusert til et nettverk. Søvnforeningen har protestert, først i en høring i høst, og deretter i et skarpt innlegg fra Pål Stensaas i Dagens Medisin. Det er nå avklart at SovNo får fortsette med samme finansieringsram- me som før. Det er en stor let- telse. Medlemsstatus Pr i 15. juli er det 883 med- lemmer som har betalt. Det er nok en gang ny rekord. Nestleder Tom Ørbech har tatt ansvar for en vervegruppe. 100 kroners kampanjen har gitt resultater. Etablering av fagråd Styret ønsker å opprette et fagråd som kan bistå i faglig medisinske spørsmål og som vi kan sammenkalle til møte en gang i året f.eks. Trolig er mestringshelgen en god anledning til å samle dem. Det er et ønske om å ha med somnologer, samt folk fra NevSom og SovNo og andre som kan bidra faglig samt et par brukere med forskjellige diagnoser.

Forberedelse til søvnmøtet i Bergen. Arild Sørensen, Rita Hammer, Pål Stensaas og Morten Møien hjelper til med å sortere masker og gjøre klart til demonstra- sjon.

Pål Stensaas innleder søvn- møtet i Trondheim

Pål holder i dette videre.

Etablering av vervegruppe og ungdomsgruppe Styret ønsker å opprette en vervegruppe som aktivt kan bidra med kampanjer og ver- vemuligheter og tenke krea- tivt. Vi må ha med folk som kan markedsføring og som kan salg. Pål holder i dette videre. Styret ønsker også å opprette et ungdomsråd som kan komme med innspill og råd til styret om hva man bør priori- tere av arbeid. Utgi ett ekstra papirnummer av SOMNUS Det er produsert masse stoff, lyd og bilder fra Mestringshelgen. Dette tilhø- rer alle medlemmene og redaksjonen foreslår derfor at Søvnforeningen utgir en papirutgave av SOMNUS i august i tillegg til ebladet. Forrige papirutgave (Nr 1 2022) kostet 16.000 kr i porto og 28.000 kr for trykking. Desk og redigering kommer på ca 30.000 kr. Det journalistiske arbeidet er utført uansett om det trykkes eller sendes som nyhetsbrev. Det vil si at en slik utgave vil koste ca 70-75.000 kroner. En slik utgave bør også sendes til alle foredragshol- dere og eksterne deltagere. Forlik i metamina-saken Det er inngått forlik i saken mot Staten v/ Helseklage. Saken gjaldt rett til dekning på blå resept av metamina mot idiopatisk hypersomni. Foreningens egen advokat Preben Westh Christensen og pro bono-advokat Vibeke Lærum har holdt i saken hele

Professor og somnolog Bjørn Bjorvatn innledet på søvnmøtet i Bergen.

zoom. Ett nytt medlem meldte seg inn der og da. Alle saker ble godkjent, også

Det kan skyldes flere ting som f.eks. at hotellet lå usentralt til, at det var fint vær og at vi ikke hadde fått noe omtale i media på forhånd. Neste år avholdes årsmøtet i Oslo samtidig med mestrings- helgen – i slutten av april 2023. Konstituering av styret etter årsmøtet Tom Ørbech har sagt ja til å tre inn som nestleder. Styret skal normalt bestå av styre- leder, nestleder, kasserer, sek- retær og styremedlem. Styret har ikke hatt kasserer på fire år. Sekretær ivaretar både sek- retær og kassererens oppgaver. Brønnøysundregistrene har lange køer for registrering av styreendringer, men nå er det i

at årsmøtet annethvert avholdes andre steder enn i Oslo, at budsjettet for 2022 har et underskudd på ca 300.000 kroner og at hand- lingsplanen er ambisiøs. Års- møtet godkjente også at kon- tingenten settes til 100 kroner frem til neste årsmøte som et ledd i en vervekampanje, men også fordi pasientgruppen har stram økonomi med strøm og drivstoff og andre priser som stiger. På det åpne søvnmøtet dagen etter var det bare 19 til stede.

orden. Styret består nå av: Pål Stensaas, Tom Ørbech, Turid Kristoffersen Høe, Marit Synnøve Aschehoug, Arild Sørensen. Varamedlemmer: Knut Bronder, Marita Bjerke, Turid Figenschou, Einride Berg.

Fra årsmøtet i Bergen. Styreleder Pål Stensaas leder møtet.

36

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog