VARS_JULY 2022

Uceba weWadi 12 yinkokheli ekhathalayo nephulaphulayo Uceba wewadi kaMasipala waseDrakenstein enguWadi 12 nguLudia Sindiswa Sambokwe, inkokheli ekhathalayo yaye nephulaphulayo nebisoloko ibindakanyeka kwezopolotiko ukususela kunyaka we- 1996. Yinzalelwana yaseMbekweni, ePaarl, yaye ubandakanyeka kwimiba ngemiba kwakunye nemibutho ngemibutho kolu luntu. Uceba uSambokwe nguceba welungu lombutho we-ANC. Ukususela kunyaka wama-2008 ukuya kowama-2011 ebesebenza njengoceba, waze ngonyaka ka- 2016 waqalisa ukusebenza njengoceba ongummeli ngokwamanani (Proportional Representation (PR)) de kwaba ngunyaka wama-2021. UWadi 12 useMbekweni yaye unabahlali abamalunga nama-8 000. Uquka ezi ndawo zilandelayo: UM, K, J, U, T, S, R, H, G, F kunye neebloko ezingoo-E, iThembani, iPolar Park neendawo zamatyotyombe. Le wadi likhaya lezikolo eziziprayimari ezimbini ezi zezi iMboniselo Primary neMbekweni Primary, kwakunye neekhreshi ezintandathu neecawe ezili-12. UCeba uSambokwe umchaza uwadi 12 njengonoluntu olwahlukene ngokumangalisayo. “Isicwangciso sam njengoceba wewadi kukusebenzisa ingxowamali esiyizuzayo kuMasipala wase- Drakenstein ukuxhobisa ulutsha, ukuphucula izakhono zalo,

nokubambisana noluntu ekulweni aukusetyenziswa kweziyobisi nokusetyenziswa kakubi kotywala lulutsha. Ngethuba lam lokusebenza leminyaka emihlanu (my five-year term) ndiza kumamela ndisebenzisane noluntu lukaWadi 12 ukunceda ukusombulula imicelimingeni esisoloko sijongene nayo njengoluntu ,” utshilo Vars. UCeba uSambokwe utshilo nokuthi yena ungumntu wabantu, yaye uya kuthanda ukukhonza uwonke-wonke yaye wenza umahluko kwiwadi yakhe. Ukunxibelelana noCeba uSambokwe okanye naye nawuphi na uceba wewadi kaMasipala wase- Drakenstein, cofa apha .

27

VARS | July

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5