Vision_2020_02_20

OFFRES D’EMPLOI JOB OFFERS

La Compagnie d’édition André Paquette Inc., qui publie cinq (5) journaux hebdomadaires dans les marchés de Hawkesbury, Rockland, et Embrun, en Ontario, ainsi qu’à Lachute au Québec. est à la recherche de Conseillers ou conseillères en publicité

Exigences: • Aimer relever des défis • Posséder de l’entregent • Posséder de l’expérience dans le domaine de la vente

Mechanic/Operator (Bilingual) %ŅƼŅƚƶ±ĹƋƋŅÆåޱųƋŅü±Ƌå±ĵŞųŅƴĜÚĜĹčŸ±üåØųåĬĜ±ÆĬåÚųĜĹĩĜĹčƶ±Ƌåų ƋŅƋĘŅƚŸ±ĹÚŸŅükĹƋ±ųĜ±ĹŸå±ÏĘÚ±Ƽũ%ŅåŸƋĘåƋĘŅƚčĘƋŅü±ĹŅüüĜÏåģŅÆÆŅųå ƼŅƚũFüŸŅØģŅĜĹƋĘå 4RXEVMS(PIERȓEXIV&KIRG] 4(ȓ& ƋŅÚ±ƼúŽŸĜĹčƼŅƚų ĵ±ĜĹƋåűĹÏåŸĩĜĬĬŸØƼŅƚƶĜĬĬŞåųüŅųĵŞųåÚĜÏƋĜƴåØÏŅĹÚĜƋĜŅĹěƱŸåÚĵŅĹĜƋŅųĜĹčØ ŞųåƴåĹƋ±ƋĜƴåĵ±ĜĹƋåűĹÏåØųåŞ±ĜųŸØĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹŸØƚŞčų±Ú埱ĹÚĵ±ģŅų åŧƚĜŞĵåĹƋŅƴåųʱƚĬŸØޱųƋĜÏĜޱƋåĜĹϱŞĜƋ±ĬŞųŅģåÏƋŸØ±ĹÚŅŞåų±Ƌå±ĬĬ ŞųŅÏ域ÏŅĹƋųŅĬ±ĹÚŅƋĘåųųåĬ±ƋåÚåŧƚĜŞĵåĹƋųåŧƚĜųåÚĜĹƋĘåŅŞåų±ƋĜŅĹŸ ±ĹÚĵ±ĜĹƋåűĹÏåŅüƋĘåü±ÏĜĬĜƋĜ埱ĹÚŸƼŸƋåĵŸƶĜƋĘĜĹƋĘå)±ŸƋåųĹåčĜŅĹţ ¥ŅƚĵƚŸƋÆåŞųŅüĜÏĜåĹƋĜĹ)ĹčĬĜŸĘ±ĹÚ±Úƴ±ĹÏåÚěĬåƴåĬŅų±Ĭ±ĹÚƶųĜƋƋåĹ 8ųåĹÏĘØĘŅĬÚ±ƴ±ĬĜÚĬ±ŸŸ:ÚųĜƴåųűŸĬĜÏåĹÏåرĹÚʱƴå±Ƌų±ÚåŸĬĜÏåĹÏå ±Ÿ±aĜĬĬƶųĜčĘƋx)ĬåÏƋųĜÏĜ±Ĺ±ĹÚxŅų±Ĺ±ŞŞĬĜϱÆĬåŸĩĜĬĬåÚƋų±ÚåţeĹƚĹÚåųüĜĬĬ ŞŅŸĜƋĜŅĹƶĜƋʱƴ±ĬĜÚ±ŞŞųåĹƋĜÏåŸĘĜŞĜĹ±Ĺ±ŞŞĬĜϱÆĬåŸĩĜĬĬåÚƋų±Úåĵ±Ƽ ±ĬŸŅÆåÏŅĹŸĜÚåųåÚţeƶĜĬĬĜĹčĹ域ƋŅŅÆƋ±ĜĹkŞåų±ƋŅųěĜĹě‰ų±ĜĹĜĹčŠkF‰šØ ±ŸŸŞåÏĜüĜåÚĜĹkţåčţŎƖĿxLjĉŅüƋĘåkĹƋ±ųĜŅ±ƋåųåŸŅƚųÏåŸeÏƋØĜŸ±ĬŸŅ ųåŧƚĜųåÚţ‰ĘĜŸĜŸ±ƋåĵŞŅų±ųƼŞŅŸĜƋĜŅĹŅüƚŞƋŅŸĜƻĵŅĹƋĘŸţ EPEV]VERKI âƖƅţLjĉěâƖíţƖĂŞåųĘŅƚųŠŞĬƚŸޱƼüŅųÏåųƋĜüĜϱƋĜŅĹšţ 1SGEXMSR X5LMPMTTIX&PJVIH {Ĭ屟åƴĜŸĜƋŅƚųƶåÆŸĜƋåƋŅƴĜåƶÚåƋ±ĜĬåÚģŅÆĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹØĜĹÏĬƚÚĜĹč ŧƚ±ĬĜüĜϱƋĜŅĹŸţ{Ĭ屟å±ŞŞĬƼÆƼåěĵ±ĜĬØŧƚŅƋĜĹč Job ID 148351, ÆƼ 8LYVWHE] +IFVYEV] ƋŅ× 4RXEVMS(PIERȓEXIV&KIRG]&XXIRXMSR+VERGMRI EVEYPX1EQEVGLI*QEMP+EVEYPX1EQEVGLI%SGȅEGSQ åƋʱĹĩƼŅƚ üŅųƼŅƚųĜĹƋåųåŸƋţkĹĬƼƋĘŅŸåŸåĬåÏƋåÚüŅųüƚųƋĘåųŸÏųååĹĜĹčŅų±ĹĜĹƋåųƴĜåƶƶĜĬĬ ÆåÏŅĹƋ±ÏƋåÚţ ontario.ca/careers kĻƒ±ŹĞŇƐĮå±ĻƐ±ƒåŹƐďåĻÏDžƐĞžƐ±ĻƐåŭƣ±ĮƐŇŤŤŇŹƒƣĻЃDžƐåķŤĮŇDžåŹ åƐƿĞĮĮƐ±ÏÏŇķķŇÚ±ƒåƐDžŇƣŹƐĻååÚžƐƣĻÚåŹƐƒĚåƐkĻƒ±ŹĞŇƐBƣķ±ĻƐĞďĚƒžƐŇÚå Mécanicien-exploitant ou mécanicienne-exploitante (bilingue) šŅƚŸŸŅƚʱĜƋåDŽĜĹƋæčųåųƚĹåæŧƚĜŞåŧƚĜüŅƚųĹĜƋÏʱŧƚåģŅƚųÚåĬűå±ƚŞŅƋ±ÆĬå Ÿ±ĬƚÆųååƋüĜ±ÆĬåºÚåŸĵĜĬĬĜåųŸÚűkĹƋ±ųĜåĹĹåŸåƋÚűkĹƋ±ųĜåĹŸũX±ŞåųŸŞåÏƋĜƴå ÚåƋų±ƴ±ĜĬĬåųÚ±ĹŸƚĹÆƚųå±ƚƴŅƚŸåĹĹƚĜåũ„ĜƋåĬåŸƋĬåϱŸØģŅĜčĹåDŽěƴŅƚŸº Ĭű &KIRGISRXEVMIRRIHIWIEY\ &4* ±ƚģŅƚųÚűĘƚĜěĵéĵåú)ĹƚƋĜĬĜŸ±ĹƋƴŅŸ ÏŅĵŞæƋåĹÏåŸåĹåĹƋųåƋĜåĹØƴŅƚŸåüüåÏƋƚåųåDŽƚĹåŸƚųƴåĜĬĬ±ĹÏå±ĹƋĜÏĜŞæå ŸåĬŅĹĬűæƋ±ƋÏŅĹŸƋ±ƋæØÚåŸƋ¶ÏĘåŸÚűåĹƋųåƋĜåĹŞųæƴåĹƋĜüØÚåŸųæŞ±ų±ƋĜŅĹŸØÚåŸ ĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹŸØÚåŸĵĜŸåŸºĹĜƴå±ƚåƋÚåŸųæƴĜŸĜŅĹŸÚűåĹƴåųčƚųåØޱųƋĜÏĜŞåųåDŽº ÚåŸŞųŅģåƋŸÚűĜĵĵŅÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹŸåƋåƻŞĬŅĜƋåųåDŽƋŅƚƋĬåĵ±ƋæųĜåĬÚåÏŅĵĵ±ĹÚå ÚåŸŞųŅÏæÚæŸåƋĬ埱ƚƋųåŸæŧƚĜŞåĵåĹƋŸÏŅĹĹåƻåŸĹæÏ域±Ĝų基 ĬűåƻŞĬŅĜƋ±ƋĜŅĹåƋºĬűåĹƋųåƋĜåĹÚåŸĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹŸåƋÚ域ƼŸƋìĵåŸÚ±ĹŸĬ± ųæčĜŅĹÚåĬű)ŸƋţšŅƚŸÚåƴåDŽ±ƴŅĜųƚĹåĵ±ğƋųĜŸåÚåĬű±ĹčĬ±ĜŸåƋغƚĹĹĜƴå±ƚ ±ƴ±ĹÏæØÚƚüų±ĹÓ±ĜŸŅų±ĬåƋæÏųĜƋØÚæƋåĹĜųƚĹŞåųĵĜŸÚåÏŅĹÚƚĜųåƴ±ĬĜÚåÚå ϱƋæčŅųĜå:ØåƋ±ƴŅĜųƚĹŞåųĵĜŸÚűåƻåųÏåųƚĹĵæƋĜåųƋåĬŧƚåĵæϱĹĜÏĜåĹŅƚ ĵæϱĹĜÏĜåĹĹåÚåÏʱĹƋĜåųØæĬåÏƋųĜÏĜåĹŅƚæĬåÏƋųĜÏĜåĹĹåŅƚƚűƚƋųåĵæƋĜåų ŧƚ±ĬĜüĜæŞåųƋĜĹåĹƋţXåŸŅƚŸěÏĬ±ŸŸåĵåĹƋÚűƚĹåĵŞĬŅƼæ±Ƽ±ĹƋƋåųĵĜĹæƚĹ ±ŞŞųåĹƋĜŸŸ±čåƴ±ĬĜÚåÚ±ĹŸƚĹĵæƋĜåųŧƚ±ĬĜüĜæŞåųƋĜĹåĹƋŞŅƚųų±ĜƋæč±ĬåĵåĹƋ éƋųååĹƴĜŸ±čæţX±ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹºŅÆƋåĹĜųĬåÏåųƋĜüĜϱƋÚűåƻŞĬŅĜƋ±ĹƋåĹ üŅųĵ±ƋĜŅĹØƋåĬŧƚåŞųæÏĜŸæÚ±ĹŸĬåìčĬţÚåĬűkĹƋţŎƖĿxLjĉŞųĜŸåĹ±ŞŞĬĜϱƋĜŅĹ ÚåĬ±XŅĜŸƚųĬåŸų域ŅƚųÏåŸåĹå±ƚÚåĬűkĹƋ±ųĜŅØåŸƋ±ƚŸŸĜųåŧƚĜŸåţFĬ Ÿű±čĜƋÚűƚĹŞŅŸƋåƋåĵŞŅų±ĜųåÚåģƚŸŧƚűºŸĜƻĵŅĜŸţ “GLIPPIWEPEVMEPI ƖƅØLjĉâěƖíØƖĂâĬűĘåƚų励ƴåÏŸƚŞŞĬæĵåĹƋŞŅƚųĬåÏŅƞƋÚåĬ±ÏåųƋĜüĜϱƋĜŅĹšţ 1MIYHIXVEZEMPVYIX5LMPMTTI&PJVIH šåƚĜĬĬåDŽƴĜŸĜƋåųĹŅƋųåŸĜƋååÆŞŅƚųĬ±ÚåŸÏųĜŞƋĜŅĹÚƚŞŅŸƋåÚæƋ±ĜĬĬæåØ ĜĹÏĬƚ±ĹƋĬåŸÏŅĵŞæƋåĹÏåŸųåŧƚĜŸåŸţšåƚĜĬĬåDŽŞŅŸƋƚĬåųޱųÏŅƚųųĜåĬØåĹ ĵåĹƋĜŅĹűĹƋĬű .)HITSWXI ØÚűĜÏĜĬå NIYHMJ³ZVMIV º× &KIRGI SRXEVMIRRIHIWIEY\ªPƶEXXIRXMSRHI+VERGMRIEVEYPX1EQEVGLI(SYVVMIP +EVEYPX1EQEVGLI%SGȅEGSQ cŅƚŸƴŅƚŸųåĵåųÏĜŅĹŸÚåƴŅƋųåĜĹƋæųéƋţ cŅƚŸÏŅĵĵƚĹĜŧƚåųŅĹŸ±ƴåÏƴŅƚŸƚĹĜŧƚåĵåĹƋÚ±ĹŸĬåϱÚųåÚƚŞųŅÏ域ƚŸ ÚåŞųæŸæĬåÏƋĜŅĹŅƚŞŅƚųƴŅƚŸÏŅĹƴŅŧƚåųºƚĹååĹƋųåƴƚåţ ontario.ca/carrieres XŷďåĻÏåƐŇĻƒ±ŹĞåĻĻåƐÚåžƐå±ƣDŽƐžŇƣžÏŹĞƒƐ±ƣƐŤŹĞĻÏĞŤåƐÚåƐĮŷæď±ĮЃæƐÚåžƐÏ̱ĻÏåžƐ ‰ŇƣƒåƐ±Ú±Ťƒ±ƒĞŇĻƐºƐƽŇžƐÆåžŇĞĻžƐžåŹ±ƐŹæ±ĮĞžæåƐÏŇĻüŇŹķæķåĻƒƐ±ƣƐŇÚåƐÚåžƐÚŹŇЃžƐÚåƐ Į±ƐŤåŹžŇĻĻåƐÚåƐĮŷkĻƒ±ŹĞŇũƐ

• Être bilingue (français, anglais), écrit et oral • Faire preuve de détermination et de créativité • Respecter les heures de tombées • Être capable de travailler en équipe et avec un minimum de supervision • Posséder une voiture et l’utiliser pour le travail

Rémunération : Salaire de base plus commission Avantages sociaux intéressants Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible Lieu de travail : À déterminer Envoyer votre curriculum vitae à : La Compagnie d’édition André Paquette Inc. a/s Yvan Joly, Directeur des ventes C.P. 1000, 1100 Aberdeen Hawkesbury (Ontario) K6A 3H1 ou par courriel: yvan.joly@eap.on.ca

www.editionap.ca

NOUS RECHERCHONS LIVREURS DE JOURNAUX ET CIRCULAIRES

Veuillez faire parvenir votre demande à : M. Gilles Normand, gilles.normand@eap.on.ca Tél. : 613-632-4151, poste 245 • Téléc. 613-632-6383 1100, rue Aberdeen, Hawkesbury, ON K6A 3H1 VILLE DE ROCKLAND

Made with FlippingBook - Online magazine maker