Somnus nr 2 2013

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – 8 georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – 8 ps@norskindustri.no Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing Johanne He riks Serrano Sekretær: Marit Aschehoug Kasserer: Willy Kar sen Styremedl mer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedle mer: Pål Stensaas, M tt Figgé og Line Mik lsen-Høiback 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser: Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Neste nummer: Oktober. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonsep ass: 23. sep ember. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdom er koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedle kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnfor ningen.no Eller send ep st til 8 sovnfo eni gen@gmail.com Du kan også sende et brev m d opplysninger m nav og adresse på den som ønsk medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdom er, Solheimveien 62 B, 1473 L rens og Telefon: 48 28 03 83 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

Inn i nettskyen!

Det er hevet over tvil at foreningen vår må inn i den digitale verden. Et lite problem kan muligens være at mange i styret er i en alder hvor pc, iPad, dropbox og lignende ikke har vært en del av oppveksten. Vi er ikke det man kaller digitale innfødte. Vi har likevel forstått at dette er en av de første tingene vi må ta tak i.

Det ikke minst på grunn av de fri- villige som kommer etter oss, og som sikkert ikke vil ha noen forståelse for kommunikasjon pr. papirpost, papirkopier og at man bare kan delta på møter ved personlig fremmøte. Vi kommer i 2013 til å utprøve systemer der vi kan ha alle med oss på styremøtene. Selv om de sitter i Kristiansand eller Telemark.

Det har blitt helt naturlig for de fleste foreninger å benytte seg av Skype eller høyttalende telefonsystemer, og styret gleder seg til denne muligheten til å knytte til seg frivillige ildsjeler i styre- arbeidet selv om de ikke bor i Østlandsregionen. Det er effek- tivt, det er billig, og ikke minst sparer det tillitsvalgte med søvndiagnoser for lange, slitsomme reiser. Dropbox er også noe vi vil lære oss å bruke. Det er et lagrings- system ute i nett- skyen! Det g jør deling av dokumen- Den største og viktigste jobben som ligger foran oss er imidler- tid å samle inn alle medlemmenes epostadresser. Det finnes dessverre ikke noen ”telefonkatalog ” for eposter, og dermed må det bli en ringedugnad for å samle inn de adressene vi ikke har. Dette er viktig fordi vi planlegger å sende ut nyhetsbrev pr. epost, og vi vil g jerne at alle medlemmene skal få muligheten til å motta disse. Vårt nye abonnement på digitale nyheter om søvnsykdommer, gir oss en informasjonsmengde vil ønsker å dele med medlemmene. Dere kan hjelpe oss med å sende en mail til sovnforeningen@gmail.com . Bare oppgi navn og med- lemsnummer så har vi dere på listen. Da får vi automatisk epostadressen av avsenderfeltet. Takk til dem som gir oss denne hjelpen. Da ønsker jeg våre medlemmer en god sommer, og håper alle sover sunt og godt hver eneste natt. ‘’ Vi kommer i 2013 til å utprø- ve systemer der vi kan ha alle med oss på styremøtene. ter mellom styre- medlemmene mye enklere, og vi vil kunne minimere bruken av papir- kopier og arkiv- permer. Dette er viktig på grunn av den minimale lagringsplassen vi har. Somnus produseres også på den måten med manus og bilder som lagres i nettskyen fra alle de som leverer stoff til bladet.

3

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter