somnus nr 1_2019

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Ny anbudsrunde for CPAPogmasker

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

kjh kjh kjh

Sykehuspartner utlyste forleden ny anbudsrunde på CPAPog BiPAP ogmasker til alle helseforetak. For to år siden skrev Søvnforeningen brev til direktøren for Sykehuspartner og ba omat det ble opprettet et brukerråd somkunne rådspørres ved slike innkjøp. Det er noe med at vi vet hvor skoen trykker, eller rettere sagt hvormasken lekker.Vi fikk aldri svar.Vi har purret også.Men det er helt taust. I beskrivelsen av anbudet heter det at CPAP’ene skal kunne leveres bådemed og uten fukter.Vi sombrukere kunne fortelle innkjøperne i Sykehuspartnermye ombruk av fukter og varmetråd i slangen. Men det er ingen somspør oss.Maskinene er stort sett driftssikre og støysvake,men noen sykehus prøver å spare penger ved å ikke nevne fuktekammeret til førstegangspasienter. De får ikke fukter før de ringer tilbake og forteller omtørre slimhinner og hoste. Det ermaskene somer det kritiske. Når anbudet er avg jort, lages lister over hvilkemasker somskal prøves først. Det ermange kategoriermasker, nesepropper, nesemaske, helmaske, ansikts- maske,masker for små barn,masker for lungepasienter osv. Det er forskjellige lister for hvermasketype. Pr i dag har ResMed anbudet på de vanligstemaskene for ossmed CPAP. Det betyr at sykepleierne somarbeidermedmasketilpasning, skal begynne øverst på listen. Men vi er alle forskjellige i ansiktet. Noen har små neser, noen har digre neser. Noen har lave kinnben, noen har høye kinnben. Smale neserygger er en utfordring. Det er ikke gitt at akkurat du har et ansikt sompasser til denmasken somvant anbudet. Det er ingen- ting i veienmed anbudsvinneren, snarere tvert imot,men Sykehuspartner ser på pris, ikke på nesefasong. Å finne riktigmaske er kritisk for åmestre CPAP-behandling. Søvnforeningen ønsker at Sykehuspartner likestiller flere leveran- dører på «førsteplassen» på listen over de tre vanligstemasketypene. Søvnforeningen ønsker stor valgfrihet i valg avmaske. Det kan Sykehuspartner g jøre noemed.Men damå de høre på oss som bruker CPAPogmaske hver natt. Derfor skal vi sende demet nytt brev og be omat det opprettes et brukerforummed oss sombruker utstyret de kjøper inn.Vi siterer bare paragraf 3.1 i Lov ompasient- og brukerrettigheter: Pasient ellerbrukerhar rett til åmedvirkeved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.Pasient ellerbrukerharblant annet rett til åmedvirkevedvalgmellomtilgjengelige og for- svarlige tjenesteformerog undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Nestled r: Knut Bronder Kasserer: Gunnar Kvieb kk Sekretær: Marit Asch houg Styremedlem: Janiche Henden. Varamedle mer: Marita Bjerke, To unn Figenschou og Trude Wabakk Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r kommer ca 10. juni 1919 Siste frist for annonser 1. juni. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeni gen 2019: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedle 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedl privat: 500 kroner eller mer. Støttemedl m bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg in på http://sovnfore ing . o/bli-medlem/ Send gjerne epo t til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kj hkjh

kjh kjh kjh

kjh kjh kjh kjh

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 1 – 2019

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online