Sarkomen 3/2021

/ En intervensjonsstudie med unge kreftoverlevere

Det var 13 deltakere som ble inkludert i studien og 11 som fullførte. Den kvantitative delen av studien med fem spørreskjema viste at alle 11 som fullførte studien hadde god eller veldig god forbedring i energinivået 3 og 6 måneder etter kurset Lightning Process. Deltakerne ble også intervjuet etter seks måneders oppfølging om sine erfaringer med å delta i studien, samt å bruke treningsprogrammet. Syv tema ble her analysert frem: Opplevelsen av mer energi og livsglede. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre ved bruk av innlært prosess. Har integrert teknikken i hverdagen og bruker prosessen når den trengs. Våge og utfordre seg selv og bevege seg utenfor sin egen komfortsone. Har et bedre liv med familie og venner, og økt energi på jobb. Viktigheten av oppfølgende samtaler for å holde prosessen/forbedringene vedlike. Synes kurset/intervensjonen var bra men synes ikke prosessen passet dem. DISSE ER PRESENTERT I TABELLEN PÅ HØYRE SIDE SAMMEN MED SITATER FRA ALLE DELTAKERNE.

Studien viste at flere var i stand til å gå tilbake til arbeid eller øke arbeidsmengden hvis de allerede var i jobb. Deltagerne opplevde mindre fatigue som igjen ga mer energi, økt livskvalitet, samt mer overskudd til å være sosial, fysisk aktiv og delta i familielivet. Ingen rapporterte om forverring av symptomer. Deltakerne poengterte at LP-kurset og oppfølgingen hadde utfordret dem på å gjenkjenne og ta tak i hva som stresset dem og hva som reduserte energinivået deres. De sa videre at de ble oppmuntret til å bruke LP-teknikken til å reversere eventuelle destruktive tanker og negative handlingsmønstre. Dette var et viktig verktøy for å påvirke omfang og erfaring av disse negative mønstrene. Halvparten av deltakerne brukte teknikken litt hver dag og oftere hvis de opplevde at hverdagen ble krevende. Den andre halvparten brukte teknikken ved behov. At det var seks måneders oppfølging ble nevnt av mange som viktig for å få de positive endringene til å vare over tid. I denne studien var det kun pasienter tidligere behandlet for sarkom og lymfom som deltok, men LP-teknikken kan også være aktuell for flere kreftdiagnoser og andre aldersgrupper. Ønsker du å lese mer om hvordan forskerne kom frem til resultatene og hvordan prosessen virker? Artikkelen kan leses i sin helhet ved å søke den opp i Pubmed eller Google Scolar. Fauske, L., Bruland Ø, S., Dahl, A. A., Myklebostad, A., & Reme, S. E. (2021). Does the Lightning Process Training Programme Reduce Chronic Fatigue in Adolescent and Young Adult Cancer Survivors? A Mixed-Methods Pilot Study. Cancers, 13(16). doi: 10.3390/cancers13164076

i

HVA ER EN INTERVENSJONSSTUDIE?

Intervensjonsstudie, epidemiologisk undersøkelse som er utformet slik at man får testet en hypotese om sammenhengen mellom en antatt årsaksfaktor og en gitt sykdom i en befolkning. Intervensjonen går ut på å forsøke å redusere forekomsten av årsaksfaktoren, for eksempel. tobakksrøyking, for deretter å observere om forekomsten av sykdommen, for eksempel lungekreft, reduseres.

Kilde: www.snl.no

22

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker