Sarkomen 3/2021

Sarkomer 10 år

i Norge som utreder og behandler de fleste pasientene i hver sin region. Vi har sarkomsentre i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og det er et utstrakt samarbeid på tvers av helseregionene om både utredning og behandling av spesielt vanskelige sykdoms- tilfeller. En best mulig behandling av sarkom krever et tverrfaglig samarbeid mellom kirurger, radiologer, patologer, onkologer og andre spesialister, og alle sarkomsentrene har derfor etablert egne multidisiplinære team (MDT) for sarkom. Utredning og behandling av alle som får diagnosen sarkom blir gjort i disse teamene og det holdes ukentlige møter, samt nasjonale møter på tvers av sentrene hver annen uke. Det foreligger også et nasjonalt kvalitets- register for sarkom i Kreftregisteret. Det gis ut rapport derfra hvert år. Rapporten fokuserer på at handlingsprogrammet for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med sarkom blir fulgt i hele landet. Sarkommiljøene i Norge arbeider innenfor Skandinavisk Sarkomgruppe med flere felles behandlingsprotokoller gjeldende i Skandinavia. Det er også samarbeid med flere andre europeiske organisasjoner/land om behandlingsprotokoller. SAMARBEIDET MED KREFTFORENINGEN OG ANDRE PASIENTFORENINGER Helt fra oppstart av foreningen har det vært et gjensidig ønske fra både pasientforeningen og Kreftforeningen å samarbeide. Vi mottok raskt stiftelsesmidler fra Kreftforeningen og i 2013 ble vi innvilget assosiert medlemskap. For oss har det betydd mye å være assosiert medlem av Kreftforeningen. Dette har selvfølgelig innebåret økonomisk støtte til å kunne gjennomføre prosjekter som kommer våre medlemmer til gode, men det har også betydd gode råd og et nært samarbeid. Gjennom årenes løp har vi samarbeidet med Kreftforeningen på flere arenaer. De siste 4 årene har vi blant annet samarbeidet om Verdens Kreftdag, slik at vi har et felles tema og

 Sarkomgruppa på Radiumhospitalet går en etappe i #stafettforl ivet.

utviklingen av nye og målrettede kreft- medikamenter skutt fart, og generelt innen kreftbehandling er det ca. 50 medikamenter som er godkjent for bruk i dag. Det er to viktige forhold som har gjort dette mulig: 1) vi kjenner menneskets fullstendige DNA- sekvens, og 2) utviklingen av kraftig og moderne sekvenseringsteknologi . Kun få av disse medikamentene har vist seg å være nyttige ved sarkom, men det utvikles stadig nye medikamenter som utprøves. Grunnfjellet i sarkombehandlingen er likevel tverrfaglig samarbeid mellom spesialister og gode rutiner.

Behandlingen av sarkompasienter er ressurs- krevende. I dag finnes det fire sarkomsentre

8

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker