Somnus nr. 1 2021

Nye doktorgrader innen søvn

Tidsskriftet søvn har nettopp kommet ut med nr 1 2021 og det har mye spennende lese- stoff om søvn. Tidsskriftet utgis av SovNo.no på Haukeland. Blant annet har de oppsummert alle doktorgrader om søvn siden oktober i fjor. Fra oktober 2020 frem til januar 2021 har det vært åtte disputaser innen søvnfeltet. Spennvidden i tema er stor, og søvn i hele livsløpet er forsket på. Fra søvn hos barn født ekstremt prematurt til søvn i psykia- trien og søvn hos eldre pasienter med demens. Det skriver rådgiver Tom Willy Aasnæs som har oppsummert doktorgradene i siste utgave av tids- skriftet SØVN som utgis av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdom- mer på Haukeland. Tidsskriftet og flere tidligere utgaver kan du lese her Effekt av lysbehandling på søvn hos demente sykehjemspasienter Søvnproblemer er svært vanlig hos personer med demens, og spesielt blant dem som bor på sykehjem. Lys påvirker døgnrytmen og er avgjø- rende for regulering av søvn-våken- hets-syklusen. Denne avhandlingen viser at økt eksponering for lys på dagtid (Bright Light Treatment/BLT) er en lovende tilnærming for å bedre søvn hos personer med demens i sykehjem. Gunnhild Johnsen Hjetland Ph.d. fra Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Psykolog og Forsker ved Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet Astrocytters rolle ved søvn og drenasje av avfallsstoffer i hjernen Tidligere søvnforskning har fokusert på nevroner i hjernen. Studier har i den senere tid også antydet at astro- cytter, som er stjerneformede gliacel-

både sovemedisiner og beroligende medisiner. Funnene i denne avhand- lingen indikerer at eksponering for veitrafikkstøy på nattestid kan øke risikoen for symptomer på insomni. Kandidaten fant et høyere soveme- disinbruk på sommeren enn i resten av året, noe som kan skyldes mer hørbar trafikkstøy da det er vanlig å ha soveromsvinduet åpent når været er varmt. Jorunn Evandt Ph.d. fra Institutt for helse og sam- funn, Universitetet i Oslo, Master i nevrovitenskap Forsker ved Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet Forskning har vist god effekt av mør- keterapi ved bipolar lidelse og opp- dagelsen av den blålysfølsomme dagslysreseptoren i øyet har gitt muligheter for en virtuell mørketera- pi. Blokkering av de blå bølgeleng- dene i lyset skaper et fysiologisk mørke for hjernen, og er en mer Blåblokkerende briller og bipolar mani praktisk behandlingsmetode enn full- stendig mørke. Henriksen undersøkte om blåblokkerende oransje briller som tilleggsbehandling ved mani hadde effekt sammenliknet med pla- cebo (klare briller), og resultatene viste at pasientene i blå-blokkerings- gruppen fikk en svært rask bedring av mani-symptomer, sammenliknet med placebo-gruppen. Tone Elise Gjøtterud Henriksen Ph.d. fra Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen Psykiater og Overlege ved Valen Sjukehus Livskvalitet, psykisk helse og medisinsk komorbiditet hos pasienter som fikk narkolepsi type 1 etter Pandemrixvaksinen Etter vaksinasjonskampanjen i 2009 med Pandemrix, økte forekomsten av narkolepsi type 1 i Norge. Også små barn var blant de berørte. I sitt arbei- de har Nordstrand undersøkt fenoty-

ler som omgir nervecellene i hjernen også er viktige for søvn, våkenhet og drenasje av avfallsstoffer. I sitt dok- torgradsarbeid har Bojarskaite under- søkt søvnen hos sovende mus ved hjelp av to-foton lasermikroskopi av hjernen. Funnene i avhandlingen viste reduserte kalsiumsignaler i astrocyttene under søvn sammenlig- net med når musene var våkne. Samlet sett danner resultatene i avhandlingen grunnlag for ytterligere studier som potensielt kan identifi- sere nye behandlingsstrategier for søvnforstyrrelser og nevrodegenerati- ve lidelser som for eksempel Alzheimer's sykdom. Laura Bojarskaite Ph.d. fra Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Mastergrad i Farmasøytisk vitenskap Postdoktor ved Universitetet i Oslo Nattlig trafikkstøy: insomni og sovemedisiner Eksponering for veitrafikkstøy er et folkehelseproblem fordi det kan påvirke søvn og helse, som hjerte- og karsykdom, fedme, diabetes og kreft negativt. I sin avhandling har Evandt undersøkt sammenhengen mellom veitrafikkstøy på nattestid og symp- tomer på insomni og bruk av sove- medisiner. Videre undersøkte hun grad av samsvar mellom selvrappor- tert og registerbasert medisinbruk for

20

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software