Somnus nr. 1 2021

SOMNUS bladetsomnus@gmail.com Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad fire ganger i året. ISSN 2535-7204 Nr 4 kommer også som papirutgave til alle medlemmene.

Vi vil bli hørt!

Sykehusinnkjøp er et nasjonalt foretak, en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelse- tjenesten. Oppgaven er å skaffe helseforetakene for eksempel IT-utstyr, legemidler,medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester somvikarer og flyreiser. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenester for fleremilliarder kroner i året. Sykehusinnkjøp kjøper ikke varene,men g jennomfører anbud og forvalter avtalene. Sykehusinnkjøp leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeidmed spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell, skriver de på sine nettsider. Det vil si at de innhenter anbud og bestemmer hva slags CPAPvi skal få over hele landet de neste årene. De bestemmer også hvilkemasker vi sompasienter skal levemed. Det settes opp nummererte lister over anbudsvinnerne i de forskjelligemaskekategoriene; helmaske, nesemaske og propper. Sykepleierne på søvn-avdelingene landet rundt må begynne øverst på listen, selv omdet kanskje er nr 17 på listen sompasser akkurat til ditt ansikt. Sånn er det bare. Søvnforeningen har bedt omå bli tatt med på råd. Vi vet ganskemye omhvor skoen eller ret- tere sagtmasken trykker. Vi vil sitte i et brukerråd! Og vi vil alle at allemaskene somkomg jennomnåløyet i anbudene, skal likestilles. Da kan sykepleieren se på ansiktet til pasienten,måle avstandmellomnesetipp og hake og finne ut at vi prøver nr 14 først.Men sykehusinnkjøp synes ikke det var en god idé. I sitt svar g jør de oppmerksompå at de har dyktige fagfolk i alle grupper somskal velge, og trenger ikke bru- kere. Vi gir oss ikke. Vi skal ig jenminne demom§ 35 i Helseforetaksloven: Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter somyter spesialisthelsetjenester og andre tjenester somhører naturlig sammenmed dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Og ikkeminst Pasientrettighetsloven: Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. (…) Pasient eller bruker har rett til åmedvirke ved g jennomføring av helse- og omsorgstje- nester. Pasient eller bruker har blant annet rett til åmed- virke ved valgmellomtilg jengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behand- lingsmetoder. Så får vi se omde vil høre på oss!

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas Nestleder: Knut Bronder

Sekretær: Marit Aschehoug Styremedlem: Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedlemmer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ragnhild Storbakken Annonser:

Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser:

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Neste nummer kommer ca 11. juni 2021. Siste frist for manus og annonser 1. juni 2021. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2021: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedlem 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg inn på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige regelverk.

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 1 - 2021

3

3

SOMNUS NR 2 - 2017

Made with FlippingBook Publishing Software