Guia Informativa Curs 2023-2024

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2023-2024

14. Equipació escolar

Bata del Col·legi

Obligatòria des de I-3 a 2n d’Educació Primària.

Equip d’Educació Física (per a les activitats) Obligatori per a tots els alumnes d’E. Infantil i Primària per a les activitats de: Educació Física Psicomotricitat Excursions d’E. Infantil Activitats Extraescolars esportives Activitats que impliquin representativitat de l’escola En cas de voler utilitzar xandall a les classes d’Educació Física, serà exclusivament el del col·legi. Per als alumnes d’ESO és obligatori dur tota l’equipació d’educació física (pantalons, samarreta i xandall). Per als alumnes de batxillerat només és obligatòria la samarreta. L’AMPA té un programa de reutilització de roba esportiva del centre. Si esteu interessats podeu contactar a la següent adreça electrònica: roba@ampakarmel.cat roba@ampakarmel.cat. La indumentària la podeu trobar a: BENITOSPORTS: Av. Jacquard, 9 (Bata i equip d’Educació Física) 15. Fundació Privada Karmel La Fundació Privada Karmel va néixer a l’empara de la nostra Escola, amb l’objecte de: Art. 5è: a) La promoció d’activitats d’ensenyament, activitats complementàries i de servei, en ordre a una educació i formació integral dels membres de la comunitat educativa. e) L’obtenció de millores en l’ensenyament i serveis de les escoles, en particular de les relacionades en l’article 8è. f) El manteniment i adequació de la infraestructura dels centres, per tal d’aconseguir la correcta aplicació del seu projecte educatiu. i) La realització d’activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte a l’entorn familiar i social, i l’ajuda i la solidaritat amb el més necessitats. Art. 4rt: El domicili de la Fundació radicarà a Terrassa, carrer Francesc Salvans, núm. 62, i desenvoluparà la seva activitat dins l’àmbit de Catalunya. Art. 6è: Els donatius que rebi de particulars, persones físiques i jurídiques, amb l’exprés desig de ser directament aplicats al sosteniment dels centres relacionats a l’article 8è, sense incorporar-se al capital fundacional. Art 8è: Els centres Escolars de la Congregació Religiosa Carmelites, Ordre del Carme, especialment el Centre Docent Mare de Déu del Carme, de Terrassa. Els alumnes de les escoles esmentades en qualsevol dels seus nivells educatius actuals i dels nous que s’implantin en el futur i totes les persones que rebin formació en les activitats promogudes i dirigides per la Fundació.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online