Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

oppmerksomhet, behandling og etterbehandling som sistnevnte? Politisk sett, er det ikke like "vel- gervennlig" eller politisk lønn- somt, som å profilere at kvin- ner må få tilbake sitt utseende, likevekt og kvinnelighet. Radi- kal etterbehandling for prostat- kreftopererte, som innsetting av implantat, er etter hva vi har fått vite, svært kostbart og at kun et fåtall får denne behandlingen. Jeg har i løpet av det siste året, skrevet og forsøkt å få publisert innlegg i avisene, men blitt re- fusert. To ganger har jeg skrevet til B. Høie, om bl a ønsket blå- reseptordning, uten respons. Jeg har også hatt kontakt med Pro- statakreftforeningen som jobber med dette.Min mann har resept- belagte medisiner som koster et par titalls tusen i året. Helhetsbildet bidrar til å for- sterke mitt inntrykk av at den- ne pasientgruppen ikke får den oppmerksomhet som er nødven-

dig for å få bedre behandling og etterbehandling. Min manns fastlege tok ikke in- itiativ til verken ultralyd eller biopsi. Vi måtte gå til det priva- te helsevesen for å få hjelp. Da skjedde videre utredning og be- handling omgående, men med egne midler. Hvorfor starter ikke PSA scre- ening for menn, når kvinner får mammografi? Jeg kjenner til diskusjonen om at det er over- forbruk av midler og uønsket overdiagnostisering, men kan en mann reddes fra radikal behand- ling, er resultatet i de fleste til- feller to personer som fortsatt vil ha bedre helse. Og helsevesenet vil antakelig bli spart for ytterli- gere press i form av videre spe- sialisert lege-/psykologhjelp for både pasient og partner. Kanskje det også sparer noen oppløste familier? Økonomien i akkurat dette, antar jeg politikere er for- nøyd med ikke kan avdekkes.

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker