Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

 Daniel Ask  Tomy Hoang

Kjære likepersonskontakter og lokallagsledere

Likepersonsarbeid er godt for- ankret i vår strategiplan, og er et viktig mål og en god årsak til foreningens eksistens. Derfor er dette et viktig stykke arbeid som utføres av frivillige ut i hver en- kel lokalforening. Og slik må det være. Med en forventet insidens økning av prostatakreft på 59% frem til 2031 er der et stort be- hov for flere likepersoner. Helse- foretaka må ta behovet for flere fagfolk alvorlig, og pasientfore- ningen må sørge for å dekke det behovet der fagfolk ikke strekker til.

Likepersonarbeidet drives av medlemmer; for medlemmer. Profo ønsker å være en pasien- torganisasjon hvor man gir støt- te til de som trenger det, være et forum for kunnskap og deltakel- se og hvor vi dyrker felleskapet. Der er så mange som trenger dette fellesskapet. Men dessver- re er vi alt for få. Naturligvis er det noen få som av ulike grunner ikke passer inn i denne type fri- villig arbeid. Likevel er der gan- ske mange rundt omkring i de ulike landsdeler som «har vært i samme båt» sommange av de nye kreftpasientene som hver eneste dag får sin diagnose.

48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker