Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

For å kunne gi god kvalitet på li- kepersonsarbeidet er det behov for både egne erfaringer som andre kan nyttegjøre seg av og kunnskap/skolering om hvor- dan man formidler disse. Derfor må alle likepersoner gjennom et grunnkurs for å bli autorisert. Behovet av likepersoner er som sagt økende, ikke bare i Varde- sentra, kontakttelefonen vår eller informasjonsromma rundt om- kring på sjukehusa – men også rundt i ulike kommuner. Kreft- koordinatorene rundt omkring i kommunene trenger autoriserte likepersoner som kreftpasiente- ne kan ha mulighet til å henven- de seg til. Jo flere vi er jo mindre «slitasje» blir det på de som stil- ler opp! Siden mye av vår inntekt til foreningen kommer gjennom størrelsen/mengden av likeper- sonsarbeid som blir registrert, så blir dette arbeidet også viktig for vår økonomiske robusthet.

Men la meg understreke, selv om god økonomi er viktig så sy- nes jeg at et godt oppbygd like- personsarbeid, er ennå viktigere. Likepersonsarbeid skal foregå ut i alle «krinker og kroker» i landet vårt. Derfor er det utrolig viktig at hver enkel lokalforening tar dette alvorlig gjennom å gjen- nomføre grunnkurs, aleine eller sammen med andre; og får sko- lert og autorisert flere likeperso- ner. Angående finansiering av like- personkurs i lokalforeningen så dekker PROFO sentralt kursle- dere inkludert reise og opphold. Lokallagene dekker selv for sine egne medlemmers utgifter til reise og opphold. Ta gjerne kontakt med likeper- sonutvalget og få hjelp og støtte for å gjennomføre dette. Mvh Daniel Ask

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker