Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

30.oktober på Hotel Bristol. Det er allerede avklartmed foredrags- holdere fra ulike europeiske land. Jeg tror det blir et interessant og godt faglig møte. Vi vil komme nærmere tilbake til dette. Til slutt vil jeg nevne Tillits-

Folkemøtene i september hol- des i år 7. september i Trond- heim, 14.september i Bergen og 21.september i Oslo. Folkemøte- ne vil denne gang sette fokus på langtkommen prostatakreft. På møtet i Oslo vil det dessuten bli en presentasjon av Brachytera-

mannskonferan- sen 2017. Den finner sted 22. – 24.september på Oslofjord Hotel i Sandvika, Bæ- rum.Hovedtema er organisasjons- og lederutvikling samt arbeid med Strategiplanens Handl ingsplan 2017 – 2019.

pi og HIFU be- handling. Dette er mindre brukte behandlingsme- toder. Folkemøtene i november holdes i byeneTønsberg, F r e d r i k s t a d , Stavanger, Åle- sund og Bodø. Møtene arran-

Hovedstyret har satt i gang et ar- beid med å foreslå konkrete til- tak på grunnlag av hovedmålene i Strategiplanen. Dette vil legges frem til drøfting og fordypning på konferansen. Vel møtt til en aktiv høst!

geres som et samarbeid mellom hovedstyret og de respektive lo- kallagene. Møtene vil i tillegg til faglig innhold bli knyttet opp til Blå Sløyfe aksjonen. Blå Sløyfe aksjonen skal foregå i hele no- vember måned. Den nasjonale prostatakreft- dagen er berammet til mandag

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker