Hållbara fondförsäkringar 2018

Inledning

Detta är den fjärde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Denna hållbarhetsanalys belyser vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor.

Dags att välja fondförsäkringsbolag? Det är inte alltid lätt att göra ett hållbart val i vardagen, och kanske är det särskilt svårt när det kommer till pensionssparande då det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vi på Söderberg & Partners hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina individuella behov, och i denna analys har vi därför utvärderat hur de olika fondförsäkringsbolagen jobbar med hållbarhet . Analysen ska ses som ett komplement till Söderberg & Partners övriga analyser av fondförsäkringar, vilka syftar till att bedöma andra aspekter som t.ex. fondselekteringsförmåga , kostnader och bredd i fondutbudet . Metod Hållbarhetsanalysen täcker de 14 fondförsäkringsbolag som omfattas av Söderberg & Partners fondförsäkringsanalys. Vi har använt oss av publikt tillgängligt material samt skickat ut en enkät till fondförsäkringsbolagen med öppna frågor om deras hållbarhetsarbete. I vissa fall har vi bokat in ett möte för att följa upp svaren, i övriga fall har frågorna besvarats via mejl- och telefonkontakt.

Ett av bolagen, Avanza, avstod från att fylla i frågeformuläret, varför enbart publikt material har använts. Fondförsäkringsbolagen får betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell, där grönt betyg ges till de fondförsäkringsbolag som är bäst på att arbeta med hållbarhet i sparandet, och rött betyg ges till fondförsäkringsbolagen som inte bedöms ha ett lika utvecklat hållbarhetsarbete relativt de övriga bolagen. Betyget är baserat på fyra perspektiv som identifierats efter de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhets- arbete; utbud , hållbarhet i fondurvalet , påverkans- arbete samt kommunikation och transparens . ”Utbud” är av särskilt stor vikt, då det är direkt avgörande att kunna välja bland olika hållbara fondalternativ på plattformen. Resultaten i de fyra perspektiven viktas sedan samman till ett slutbetyg. Resultat Läs mer om årets betygsättning på s.14.

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker