Hållbara fondförsäkringar 2018

Vad menas med hållbarhet och hållbara investeringar? På vilket sätt påverkar det avkastningen? I denna del går vi igenom vad begreppet ESG innebär, och skillnaden mellan etiska och hållbara investeringar. Hållbara investeringar

Definition av hållbarhet Inom begreppet hållbarhet ryms flera områden, t.ex. miljöfrågor, mänskliga rättigheter, etik, korruption och mångfald. Begreppet hållbarhet brukar definieras som att en generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 1 I begreppet ”Ekologisk hållbarhet” innefattas exempelvis bevarande av miljö, klimat, biologisk mångfald och en effektiv användning av jordens resurser. ”Social hållbarhet” handlar om frågor som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, antidiskriminering och säkerhet. Ekonomisk hållbarhet handlar om hur företaget eller organisationen påverkar sina intressenter ur ett finansiellt perspektiv. Med intressenter menas exempelvis anställda, leverantörer och samhället i stort, och kan handla om exempelvis skattefrågor och anti-korruption.

ESG står för Environmental, Social and Governance och är en vanlig förkortning som används för hållbara investeringar, dvs att kapitalförvaltaren tar hänsyn till miljö, sociala och ägarstyrningsfrågor. Skillnaden mellan etiska och hållbara investeringsstrategier Begreppet ”etisk” förekommer ofta som en variant av hållbara investeringar. I den vanliga formen brukar etisk referera till att förvaltaren exkluderar företag som producerar eller handlar med vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi; det vill säga branscher som enligt traditionell västerländsk norm är att betrakta som ”oetiska”. Man fokuserar alltså på vad företaget producerar. Ansvarsfulla och hållbara investeringar innebär snarare att förvaltaren identifierar risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv och väljer in företag som hanterar dessa på ett tillfredsställande sätt. Det senare begreppet fokuserar således mer på hur snarare än vad företagen producerar, och hur företagets verksamhet och produkter bidrar till lösningar på de globala utmaningarna. Om du vill veta mer om hållbara investeringar, eller om de olika ESG-strategierna som nämns i denna rapport, kan du läsa mer HÄR .

Ekologisk hållbarhet

Hållbar utveckling

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

1 World Commission on Environment and Development

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker