Hållbara fondförsäkringar 2018

Principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI) PRI står för Principles for Responsible Investment och är ett FN- initiativ som allt fler kapitalförvaltare, kapitalägare och andra aktörer i finansbranschen har skrivit under. PRI bygger på sex principer för ansvarsfulla investeringar som signatärerna skriver under på, och lyder som följande: 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut. 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. 4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt sommöjligt. 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna. Särskilt princip 4 är viktigt för fondförsäkringsbolagen, eftersom att de kan ställa krav på de externa fondförvaltare som de väljer in på sitt fondtorg. Detta kan liknas vid en form av indirekt påverkan, dvs. att fondförsäkringsbolagen både sätter ett minimumkrav för fonderna som får ingå i utbudet (t.ex. att de ska signera PRI) samt ställer krav på löpande förbättringar för att få vara kvar i fondförsäkringsutbudet.

Läs mer om PRI på www.unpri.org

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker