Hållbara fondförsäkringar 2018

Beskrivning av de tre utvärderingsparametrarna

Nedan definieras och motiveras de utvalda betygsperspektiven. Vi ger även en indikation om betygsgränserna för rött, gult och grönt ljus inom respektive perspektiv.

Hållbarhet i fondurvalet Beskrivning

Betygsgränser ● Rött betyg i perspektivet får fondförsäkringsbolag som har inga eller väldigt låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen, jämfört med de andra bolagen i analysen. ● Gult betyg i perspektivet får de fondförsäkringsbolag som hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och som har definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. ● Grönt betyg i perspektivet får de fondförsäkringsbolag som hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Även fondförsäkringsbolag med något lägre minimikrav, men som tillämpar dessa på hela det befintliga utbudet så att samtliga fonder på plattformen uppfyller dessa krav, har fått ett grönt betyg i perspektivet.

Inom detta perspektiv utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Fondförsäkringsbolagen arbetar generellt med nedanstående metoder, vilka ligger till grund för betyget i detta perspektiv: „ Information från fondbolagen. Vilken information om hållbarhet som efterfrågas vid en potentiellt inval av ny fond, samt löpande informationshämtning. Perspektivet beaktar även hur omfattande information som inhämtas.

„ Minimikrav. Flera av fondförsäkringsbolagen har minimikrav på vilka nya fonder som kan tas in i

utbudet, och några tillämpar även dessa minimikrav på det befintliga fondutbudet. Perspektivet beaktar både hur hårda dessa minimikrav är och i vilken utsträckning de appliceras på det befintliga utbudet.

„ Utvärderingsmodell. Flera av fondförsäkringsbolagen har tagit fram en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete. Perspektivet bedömer både hur avancerad metoden för utvärderingen är och vilken vikt hållbarhet får jämfört med övriga parametrar som ligger till grund för valet av fond.

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker