Hållbara fondförsäkringar 2018

Påverkansarbete Beskrivning

Betygsgränser ● Fondförsäkringsbolag som inte följer upp fondbolagens hållbarhetsarbete (eller gör det i begränsad omfattning) får ett rött betyg. Rött betyg får även fondförsäkringsbolaget om det inte bedriver proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Om de har undertecknat ett fåtal initiativ, eller är engagerade i samarbeten på främst en grundläggande nivå, drar det ner betyget. ● Gult betyg får de fondförsäkringsbolag som följer upp fondbolagens hållbarhetsarbete löpande, men inte tillräckligt systematiserat eller med tillräcklig periodicitet. Gult betyg får även bolag som bedriver påverkansarbete i viss utsträckning, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att skriva under PRI eller rapportera enligt Hållbarhetsprofilen. Fondförsäkringsbolag som deltar i flera samarbeten, även på en mer omfattande nivå, erhåller också ett gult betyg. avstämningar på temat hållbarhet där man reaktivt diskuterar incidenter och händelser. Även de bolag som bedriver proaktivt påverkansarbete på ett omfattande och tydligt definierat sätt får grönt betyg, t.ex. säkerställer att fondbolagen uppfyller PRI:s principer. Bolag som är engagerade och drivande i flera samarbeten, på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser, bedöms också vara kvalificerade för ett grönt betyg. ● Grönt betyg inom delperspektivet får de fondförsäkringsbolag som har regelbundna

Perspektivet Påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som viktig aktör på marknaden för att påverka fondförvaltare och innehav till att arbeta mer med hållbarhet. För att undvika dubbelräkning inkluderar detta perspektiv inte det påverkansarbete som bedrivs av det egna fondbolaget, utan det är en del av fondernas hållbarhetsbetyg i perspektivet ”Utbud”, läs mer på s.11. Perspektivet påverkansarbete beaktar hur fondförsäkringsbolagen identifierar möjligheter till att bedriva påverkansarbete och agerar utifrån detta gentemot fonderna på plattformen/fondernas innehav. Följande tre parametrar har identifierats som viktiga delar av fondförsäkringsbolagens påverkansarbete: „ Identifiering och uppföljning. Hur fondförsäkringsbolagen löpande granskar och hämtar in information om fondernas arbete, och om de inte bara reagerar utan även agerar när något innehav är flaggat som tveksamt, t.ex. följer upp informationen och har regelbundna avstämningar med fondförvaltaren i fråga. „ Proaktivt påverkansarbete. Här inkluderas rutiner för att löpande lyfta hållbarhetsfrågor med fonder på plattformen samt ifall något specifikt påverkansarbete bedrivs, exempelvis påtryckningar att fondbolag ska underteckna PRI, redovisa koldioxidavtryck eller ansluta sig till Hållbarhetsprofilen. Det kan även handla om att identifiera specifika risker och teman i fonderna, somman i förebyggande syfte har en dialog om. „ Samarbeten. Här inkluderas samarbeten inom hållbara investeringar som bolaget bedriver, samt omfattningen av engagemanget i dessa. I denna bedömning ingår även arbetet som ett eventuellt bolag under samma varumärke bedriver. Bedömningen av omfattningen av engagemanget baseras på PRI:s uppdelning i ”basic”, ”moderate” och ”advanced”. 3

3 Se PRI reporting framework 2014/2015, Overarching approach 10 (OA 10)

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker