OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

POSVEĆENOST

11

Novi antenski stup podignut na Mljetu

Autor: Ida Balog

K ontinuiranim ulaganjem u zamjenu do- trajale infrastrukture i izgradnjom novih objekata Odašiljači i veze omogućuju nesmetano odašiljanje sadržaja na područ- ju cijele Hrvatske, a sve s ciljem poboljšanja usluga krajnjim korisnicima. Tako je u siječnju 2020. godine podignut novi stup visine 36 metara na lokaciji Goveđari na otoku Mljetu. Radi se o postojećoj OIV lokaciji, a razlog postavljanja novog antenskog stupa je poboljšanje usluga odašiljanja radiodifuznog signala te usluga elektroničkih komunikacija. Čelični rešetkasti stup kvadratnog je po- prečnog presjeka sa šest sekcija, a služit će za smještaj antenskih sustava svih korisnika elektroničkih komunikacija.

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Goran Štrbac

Glavni projektant i projektant građevinskog projekta konstrukcije: mr.sc. Srđan Majić , dipl. ing. građ. Projektant elektrotehničkog projekta i Nadzor elektrotehničkih radova: Goran Štrbac , dipl. ing. građ. Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove: mr.sc. Srđan Majić , dipl. ing. građ. Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o., Đakovo

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Goran Štrbac

Fotografija: Mljet Goveđari Autor fotografije: Tamara Marcijuš

Made with FlippingBook Learn more on our blog