OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

POSVEĆENOST

13

Za obavljanje djelatnosti zaštite od elektromagnetskih polja osnovana tvrtka kćer sa sjedištem u Osijeku

OIV Spectrum Lab d.o.o.

Autor: Ivan Mandić

B udući da su preseljenjem sjedišta Regije Istok s objekta Josipovac u Osijek stvoreni prostorni uvjeti za proširenje djelatnosti te da na području istočno od Zagreba, ako se izuzme laboratorij za VF mjerenja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, ne postoji akreditira- na tvrtka za obavljanje djelatnosti zaštite od elektromagnetskih polja, donesena je odluka o osnivanju tvrtke kćeri OIV-a. Cilj je na području Republike Hrvatske, a s naglaskom na spome- nutom području, obavljati mjerenja razina elek- tromagnetskih zračenja primarno baznih postaja telekomunikacijskih operatera, lokalnih radijskih nakladnika i drugih korisnika RF spektra te se u razumnom roku pozicionirati na tržištu čime bi se kroz prihode tvrtke kćeri doprinijelo ukupnim prihodima Društva i amortizaciji smanjenja pri- hoda uzrokovanog prijelazom na emitiranje u DVB-T2 standardu.

OIV Spectrum Lab d.o.o. registriran je na Trgo- vačkom sudu u Osijeku, a trenutno je u pripre- mi prijava za akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 kod Hrvatske akreditacijske agencije za mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom rasponu od 30 MHz do 3 GHz. U međuvremenu će se obaviti edukacija odabranih zaposlenika iz Odjela za regionalno poslovanje i Odjela za radiodifuzijske i profesi- onalne mobilne mreže za obavljanje mjerenja i proračuna u skladu s normom, a nakon dobivene akreditacije i ovlaštenja Ministarstva zdravstva educirani zaposlenici mogu započeti s mjerenji- ma. Dodatno, u planu je zapošljavanje mladih diplomanata FERIT-a čime se izravno utječe na zadržavanje visokoobrazovanih stručnjaka u Slavoniji i cijeloj RH, a budući da fakultet posje- duje akreditirani laboratorij za VF mjerenja u planu je i međulaboratorijska suradnja. Također, planirano je unaprjeđenje suradnje kroz stipen- diranje studenata te kroz njihov angažman u radu na projektima u OIV-u s konačnom svrhom stvaranja interesa i poticanja mladih inženjera na zapošljavanje u Društvu. S druge strane, otvara se mogućnost održavanja gostujućih pre- davanja stručnjaka OIV-a na fakultetu s temama od zajedničkog interesa. Nadamo se uspješnim prvim koracima i još uspješnijem daljnjem razvoju uz neizostavnu pomoć tvrtke majke.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslo- vi zaštite od elektromagnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju proračun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektromagnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elek- tromagnetskih polja (NN 146/2014 i 31/2019) donesenim od strane Ministarstva zdravstva. Navedena mjerenja potrebno je, prema zahtje- vima Pravilnika, provoditi jednom u dvije godine kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora elektromagnetskog zračenja.

Fotografija: Spectrum lab, EM proračun DAB Autor: Jasminka Cigrovski

Fotografija: Spectrum, EM proračun FM Autor: Jasminka Cigrovski

Made with FlippingBook Learn more on our blog