somnus nr 1_2020

Refleksologi: Behandler utenfra og inn – En av fordelene med nevrorefleksologi er at man ikke behand- ler direkte på kroppens problemområder, men via nervepunkter et annet sted på kroppen. På den måten kan man behandle whiplash og søvnapne ved å stimulere en underarm eller en legg, sier styreleder i Refleksologforeningen Laila Brogård.

Alle nevrorefleksologer jobber med søvnproblematikk, i tillegg til en rekke andre lidelser, som for eksem- pel depresjon og luftveisplager. Laila Brogård forklarer hvorfor de mener man kan løse mange lidelser ved å trykke på punkter på kroppen. – Ved å stimulerer punkter i huden kan vi påvirke kroppens funksjoner via nervesystemet. Med ulike teknik- ker jobber vi systematisk på hele kroppen for å påvirke blant annet blod- og lymfesirkulasjon, muskula- tur, skjelett og bindevev, organer, fordøyelse, hormoner og nerver - sier Brogård. På den måten kan man, ifølge for- eningen, behandle lidelser som søvn- problemer. Et symptom eller problem et sted i kroppen kan ha en annen årsak et annet sted i kroppen. De ulike smertepunktene forteller hva som er problemet. – Når vi behandler underarmene job- ber vi med hormoner og nervesy- stem. På leggen stimulerer vi lymfe- sirkulasjon mens på foten jobber vi

med muskulatur og blodsirkulasjon. På den måten kan vi finne hvor årsa- ken til symptomene sitter, sier Brogård. Lite forskning Nevrorefleksologi kategoriseres som alternativ behandling, og det er ingen forskning som kan bevise at det vir- ker. En stor sammenliknende studie på tradisjonell soneterapi konkluderte med: «The best evidence available to date does not demonstrate convin- cingly that reflexology is an effective treatment for any medical conditi- on». I Norge forskes det ikke på nevroref- leksologi. – Per i dag finnes det ikke forsk- ningsmidler til alternativ behandling, og vi bruker ikke ressurser på det, men gjør en best mulig jobb ved ben- ken for pasientene. Medika Nova sprer kunnskap mellom sine behand- lerne i Norge, og hele faget er empi- risk fundamentert, sier Brogård. – Hvilke resultater har man på

Man behandler ikke direkte på problemområdet, men via

behandling av søvnproblemer? – Vi har veldig gode resultater på å behandle folk med søvnproblemer. Vi får flere og flere pasienter med disse problemene, også unge. De er despe- rate og reiser langveisfra. Siden søvnproblemer har mange årsaker kan vi behandle via hele kroppen, sier Brogård. nervepunkter, sier styreleder i Refleksologforeningen Laila Brogård. Refleksologforeningen at man årlig oppdaterer kunnskapen sin. – Alle våre medlemmer har også krav om videreutdanning hvert år for å oppdatere seg på nye sykdom- mer og erfaringer. Da jeg startet for 14 år siden var det ikke så utbredt med for eksempel fibromyalgi, så det er nødvendig å oppdatere seg, sier styreleder i Refleksolog- foreningen Laila Brogård.

Egen utdanningsinstitusjon En tidligere ingeniør i Statens Kartverk startet i 1988 en skole for nevrorefleksologer. Nå utdannes det 20 nye behandlere hvert år. det er over 100 praktiserende tera- peuter per dags dato. Studiet koster i underkant av 100.000,-, går over to år på deltid og består av 330 under- visningstimer og 400 timer med egenpraksis/-studie. Nevrorefleksologistudiet ved

Undervisningsinstitusjonen Medika Nova i Oslo, med Kåre Nordanger som gründer og rektor, har utviklet nevrorefleksologien gjennom de siste 30 årene. Hvert år utdannes det ca. 20 nye nevrorefleksologer, og

Medika Nova gir ikke studiepoeng, og det regnes som et deltidsstudium hvor man har anledning til å ha full jobb ved siden av. Er man ferdig utdannet, krever

27

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online