somnus nr 1_2020

alternativ behandling - Problematisk

– Som en alternativ behandler er det problematisk å hevde at man kan behandle alvorlige sykdommer som søvnapné og kronisk insomni. Jeg tolker saken slik den presenteres her som et brudd på paragraf 7 i lov om alternativ behandling av sykdom, sier overlege på Akershus Universitetssykehus Harald Hrubos- Strøm.

– Hva har egentlig alternativbe- handlere lov til å gjøre? –Behandlingen må ligge innenfor det som ikke er forbudt i lov om alterna- tiv behandling av sykdom. Det frem- går her at behandling av alvorlige sykdommer og lidelser kun skal utø- ves av helsepersonell. Dersom behandlingen gis i samarbeid eller forståelse med pasientens lege, kan andre enn helsepersonell også behandle alvorlige sykdommer og lidelser, sier Valle. Alvorlig sykdom? Behandling som utelukkende skal lindre eller dempe symptomer på sykdommen, følger av sykdommen eller bivirkninger av en behandling, kan med andre ord også gis av andre enn helsepersonell. For eksempel kan andre enn helsepersonell gi behand- ling som skal styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhel- bredelse.

Harald Hrubos-Strøm er styremedlem i Norsk forening for søvnmedisin og har over 15 års erfaring med søvn- problemer. – Jeg er jo alltid på jakt etter nye behandlingsmåter, men da må det gjøres skikkelig og vitenskapelig. Jeg arbeider for tiden med en studie som ser på EEG nevrofeedback mot ko- morbid kronisk insomni og søvnapné og søker penger til en annen studie av munn- og ansiktstrening mot søv- napné, sier Hrubos-Strøm. – Du er på den måten positiv til nye behandlingsformer? – Ja, men så lenge nevrorefleksolo- gene ikke er villige til å forske på effekt, vil vi jo ikke få vite om behandlingen virker eller ikke. Det er merkelig at man er ute etter å tjene penger på en behandling man ikke tør å teste ut. Man må starte i riktig ende, mener jeg. – Men det skader vel heller ikke å få alternativbehandling for søvn- problemer? – Søvnproblemer, ja, men definerte sykdommer som søvnapné og kro- nisk insomni bør ikke håndteres av alternativbehandlere, uten gjennom direkte samarbeid med helsepersonell sier Hrubos-Strøm. Intet godkjentstempel Refleksologforeningen skriver på sine nettsider at de er godkjent av Helsedirektoratet. Siden det høres ut som et akseptabelt godkjentstempel, spør vi Helsedirektoratet hva denne

godkjenningen går ut på. I rundskri- vet som omtaler ordningen, står det: «Godkjenning og registrering inne- bærer ingen faglig eller kvalitetsmes- sig vurdering av behandlingsform er eller utøvere. Ordningens hensikt er å bidra til forretningsmessig ryddighet og ivaretakelse av forbrukerrettighe- tene til de som oppsøker registrerte utøvere av alternativ behandling.» Avdelingsdirektør Anne Louise Valle i Helsedirektoratet presisierer: – Vi vil først presisere at det ikke er innført ordninger eller regelverk som direkte eller indirekte kan oppfattes som at det offentlige går god for kon- krete alternative behandlingsformer eller alternative utøvere.

Overlege Harald Hrubos-Strøm sier at definerte sykdommer som søvn- apné og kronisk insomni ikke bør håndteres av alternativbehandlere uten- om gjennom direkte samarbeid med helsepersonell.

28

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online