somnus nr 1_2020

SovNo la ut en enkel spørreunder- søkelse om folk vil ha sommertid og vintertid eller ikke. Responsen var overraskende stor.

Helse Vest: Sentralsykehuset i Rogaland har gode resultater med videokonferanser med hypersomnipasienter. Sykehuset har noen mindre forskningsprosjekter hvor søvn er inkludert. Tall fra helse- direktoratets nettsider om pasientbe- handling viser at antall pasienter undersøkt med søvndiagnoser er nær sammenlignbare i første og andre ter- tial 2018 sett mot 2019. En lett ned- gang sees i antall pasienter med diag- nosen narkolepsi ved Haukeland og Stavanger. Antall konsultasjon pasient og diagnose er sammenlign- bar (2018/1019). Søvnforeningen: Søvnforeningen rapporterte om økt antall medlemmer, spesielt medlem- mer med hypersomni. Det er stor kursaktivitet med mange deltagere flere steder i landet. Det ble arrangert lysaksjon ved Stortinget for å mar- kere at det er 10 år siden Pandemrixvaksinen og markering av verdens søvndag. Det ble referert til to dommer om erstatning etter Pandemrixvaksinen, hvorav den ene er rettskraftig. Foreningen har også bidradd til podkast om søvnproble- mer, og har arrangert mestringshelg. NevSom: NevSom har brukt tid i 2019 på organisasjonsstruktur og arbeidsfor- hold. NevSom har hatt fokus på kompetanseheving av helsepersonell og på å skrive oppdaterte tekster blant annet publisert på Nevronel, helsenorge.no og brosjyrer. De har flere prosjekter i kjølvannet av Pandemrixvaksinen og utvikling av narkolepsi/hypersomni. Hilde Juvodden disputerte for doktorgraden i 2019 med dette som tema, og er nå ansatt som postdoc. NevSom jobber også med prosjekter som idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin synd- rom. NevSom ønsker å høyne kom- petansenivået til helsepersonell sam- men med SOVno og Søvnforeningen.

behandling av alle søvnsykdommer. Klinisk virksomhet (pasientbehand- ling) som tidligere, ØNH tar søvn- apné, lungeavdelingen tar pasienter med hjerte/lungesykdom og de som trenger bipap eller ASV (Adaptive servo-ventilation), barneavdelingen gjør egne søvnregistreringer (med Co2) og behandling.

Det er tre pågående doktorgradspro- sjekter ved sykehuset i Tromsø: «Apnéskinne - behandlingsstrategi, behandlingsetterlevelse og livskva- litet», et prosjekt om søvnapné og apnéskinne og et prosjekt om mus- keldystrofi og måling av søvn med polysomnografi.

Bjørn Bjorvatn, senterleder på SovNo og Siri Waage, senterkoordinator under årsmøtet.

31

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online