somnus nr 1_2020

ÅRSMØTE SovNo Årsmøte med referansegruppen i S OVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap omutredning og behandling av ulike typer søvn- forstyrrelser. Vi retter oss bådemot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt.

Helse Sør-Øst: Lovisenberg Diakonale Sykehus diagnostiserer og behandler både barn og voksne med søvnapné. I 2019 utførte de 427 polysomnografi med video på innlagte barn, og 280 polysomnografi med hjemme- registreringer på voksne. Lovisenberg utførte 913 polygrafier som ga 836 nye CPAP-brukere, hvorav en del barn. Sykehuset utførte 2556 CPAP- kontroller. De samarbeider med en ekstern tannlege når det gjelder apnéskinner. Sykehuset bistår også Ullevål med tilpasning av CPAP til barn. Vestre Viken påtar seg ikke dette arbeidet lengre. Sykehuset arbeider nå med veiled- ning/anbefaling for CPAP tilpasning og oppfølging i søvngruppen som utgår fra ØNH-foreningen. En dok- torgradsstipendiat undersøker søv- napné hos pasienter med atrieflim- mer. Et annet prosjekt er nasal geometri og variabilitet i luftveis- mønstre under søvn hos pasienter Medisinstudenter, tannlegestudenter og psykologistudenter undervises i søvn. I Finnmark tilbyes det nå utred- ning med polygrafi i Kirkenes, Alta har sluttet med dette tilbudet. Aleris Tromsø tilbyr nå utredning og med søvnapné. Helse Nord:

SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompe- tanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/sentre/fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider.

SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted. Helse Midt-Norge: I Helse Midt-Norge er det avholdt tre søvn-relaterte disputaser: søvn og cancer, hodepine/PSG og søvn og smerte. Fire doktorgradsstipendiater arbeider med pågående søvnforsk- ning. Flere spesialister har søvn i undervis- ning for medisinerstudenter. Det er holdt flere 1-2 dagers kliniske kurs for ansatte i førstelinje og spesi- alisthelsetjenestene om insomni og kronoterapi.

fakta

 Referansegruppen for Søvnsenteret SovNo på Haukeland består av repre- sentanter fra alle helseregionene og ledelsen ved SovNo i tillegg til bruker-

representant og en representant fra NevSom. Trond Sand, representant for Helse Midt-Norge Hanne Berdal, representant for Helse Sør-Øst Karin Abeler, representant for Helse Nord Michaela Dreetz Gjerstad, representant for Helse Vest Marit Aschehoug, representant for Søvnforeningen Berit Hjelde Hansen, representant for NevSom

 SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespred- ning innenfor søvn. SovNo driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. Referansegruppen møtes en gang i året.

30

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online