somnus nr 1_2020

omfatter f.eks. kulturtiltak for ungdom som det kan søkes om. Økt aktivitet krever flere folk og penger Styret i Søvnforeningen har de siste årene økt aktiviteten kraftig, særlig ved å holde møter landet rundt og ved stadig å forbedre opp- legg på Mestringshelgen. Det gir øket tilskudd fra BufDir, men også øket slitasje på de som står på. Styret arbeider derfor med å skaffe bedre finansiering av Mestringshelgen og sette av midler til noe timebeamming av kontoret og rådgivnings telefon for medlemmer.

Egenandeler Soria Moria og Guriset Forslag til egenandel for opphold på Soria Moria: Enkeltrom 750 kr pr døgn i egenandel Dobbelrom 1500 kr pr døgn i egenandel pluss reisetilskudd. Forslag til reisetilskudd: 500 kr 1000 kr og 1500 kr alt etter avstand. Tillitsvalgte får dekket reisen på rimelig- ste måte og oppholdet. Medbragte ekte- feller som er medlemmer betaler vanlig egenandel, ektefeller som ikke er med- lem betaler vanlig pris. Forslag til egenandel for opphold på Guriset: Prisen er egentlig dobbeltrom for 2990 kr pr. person for hele helgen. Egenandelen blir på 1000 kr. Tillegg for enkeltrom er 220 kr pr person pr døgn. Egenandel på 100 kr Tillitsvalgte får dekket oppholdet Forslag til reisetilskudd samme som Soria Moria samme for medbragte ekte- feller. Styret vedtok dette forslaget, men forutsetter at NevSom betaler det meste på Guriset og at Helfo dekker det som pasientreiser. Medlemskap Pr 27. januar hadde Søvnforeningen 823 betalende medlemmer. Revisor godkjen- te 825 for 2019! Ny pers! Det

Bemanning av kontoret: Det settes av 150.000 kroner på budsjettet for 2020 for å timelønne arbeidshjelp i høsthalv- året. Det er behov for noen timer drift/administrasjon av foreningen, samt rådgivnings- og veiledningstimer for hypersomnier og andre søvndiagnoser. Timelønn kan f.eks. være 150/kr timen. Dette innarbeides i budsjettet for 2020. Finansiering av Mestringshelg/jubileum og Guriset-helgen: Arild Sørensen holder i Tilskuddsportalen, men har ikke funnet noe som egner seg enda. Pål Stensaas tar en telefon til BufDir og hører om de har noen ordninger. Søvnforeningen ber NevSom dekke familiesamlingen på Guriset som erstatter Frambuopplegget deres som ble avlyst. De kan bruke av potten på 3,7 millioner. HELFO kan bidra med å dekke pasientreiser. Vi ber NevSom bidra med 150.000 kr fra stats- budsjettbevilgningen. Pål Stensaas skri- ver søknad. Arild Sørensen sjekker om det er noe i Tilskuddsportalen som

Økonomi Bankforbindelse: Vi har avsluttet vår konto i DnB og 243.153,69 kroner er overført til driftskonto i Lillestrømbanken. Styret ber regnskaps- fører flytter 150.000 kroner fra drifts- konto til sparekonto. Regnskap 2019: Vår nye revisor heter Kari Brodtkorp og hun har fått over- sendt alle nødvendige papirer. Regnskapet er ferdig revidert og underskrevet. Driftsinntektene i 2019 var 1.136.905 kroner mot 1.095.767 kroner i 2018. Driftskostnadene i 2019 var 1.123.148 kroner mot 948.500 kroner i 2018.

Driftsresultatet i 2019 var 13.757 kroner mot 147.266 kroner i 2018. Sum eiendeler er 584.714 kroner i 2019 mot 575.878 i 2018. Medlemstallet for 2019 er godkjent med 825 medlemmer.

er en flott økning i antall betalende for 2019 etter at foreningen pr 11. november hadde 746 som hadde betalt for 2019. I november var det 162 av de gamle fra 2018 som ikke hadde betalt for 2019. Pr. 9. mars 2020 er det bare 89 igjen og de strykes nå. Turid Høe har gjort en kjempejobb med å ringe rundt og purre. 25 meldte seg ut da Turid ringte dem. Kontingentinnkreving: Det er svært mye arbeid for sekretær å sende ut kontingentfaktura, sjekke mot banklister manuelt og oppdatere medlemsarkivet. Funksjonen med fakturering, kontroll, purring osv kan overføres til regnskapsfører som har programvare for å kjøre banklister mot faktura-

Sekretariatet i Søvnforeningen er midlertidig flyttet hjem til kjøkkenbordet hos sekretæ- ren.

38

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online