somnus nr 1_2020

Spørsmål og svar om hypersomnier og B erit Hjelde Hansen og Stine Knudsen Heier ved NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklings- forstyrrelser og hypersomnier har gitt disse rådene. KORONA

1: Er hypersomnipasienter en spesi- elt utsatt gruppe? Koronavirus er et forkjølelses-virus som hos de aller fleste gir ingen eller milde symptomer. HelseNorge har oppgitt følgende pasientgrupper som risikogrupper for å bli alvorlig syke hvis de får koronavirusinfeksjon: Eldre personer (over 65 år), voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabe- tes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

tung pust eller hoste. Dette fordi Xyrem® kan være dempende på puste- senteret. Man kan slutte brått med Xyrem® uten å trappe ned. Det er viktig at dersom man slutter med medisin, skal opptrapping etterpå avtales med behandlende lege.

behandling av hypersomni. Oversikt over rasjonering vil oppdate- res på hjemmesiden til Statens Legemiddelverk. Apotekene skal være ekstra nøye med utlevering av medikamenter for 3 måneders forbruk. De skal holde åpent som vanlig. 3: Er det noen medisin som ikke skal tas hvis man får koronavirusinfek- sjon?

4: Kan hypersomni/narkolepsi for- verres av en koronavirusinfeksjon?

Man vet ikke presist hva som utløser narkolepsi og derved heller ikke hva som evt. for- verrer narkolepsi. Der er kjent mistanke om at svine- influensavirus/Pandemrix®- vaksinasjon kan være med- virkende til å utvikle narko- lepsi. Men Koronavirus er ikke et influensavirus, det er

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvor- lig koronavirus-sykdom. Informasjon vil oppdateres på Folkehelseinstituttets nettside. Det er ingenting av det vi vet i dag som tilsier at hypersomni- pasienter er spesielt utsatt for å bli smittet. Koronaviruset er generelt smittsomt, og vi anbefaler å følge de råd og anvisninger helsemyndighetene gir angående begrensning av kontakt og hygieneregler

to ulike virustyper. Vi har derfor ingen informasjon eller mistanke som skulle tilsi at narkolepsi eller annen hypersomni forverres av koronavirus. 5: Bør hypersomnipasienter holde seg hjemme? Hypersomnipasienter bør følge råd om generell smittehygiene og kontaktbegrensninger fra Helsemyndighetene.

2: Vil pasientene få tak i medisinen sin? Statens Legemiddelverk har innført rasjonering på enkelte legemidler, men ingen av de som er aktuelle for

Vårt råd er at pasienter som bruker Xyrem® bør ikke ta dette hvis de får symptomer på koronavirus: feber eller

6

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online