Somnus nr. 3 2021

R esmed har problemermed å levere nok CPAP-er til norske pasienter. Det skyldes at konkurrenten Philips har trukket tilbakemaskinene sine.

Tekst og foto: Georg Mathisen Problemer

med å levere CPAP-er

av høy etterspørsel fra mange land i etterkant av sikkerhetsmeldinger fra Philips, sier han. Ifølge Bayer er det foreløpig usikkert hvordan utstyrs- mangelen vil påvirke sykehuset. – Alle pasientansvarlige leger som har pasienter med dette utstyret, er informert. De skal vurdere hver pasi- ent klinisk for eventuelt bytte av apparat, forteller Bayer. Kjøper kanskje fra andre Det samme sier Andreas Rystrøm, som er kategorisjef for behandlings- hjelpemidler i Sykehusinnkjøp. Det er Sykehusinnkjøp som håndterer CPAP-innkjøpene på vegne av helse- foretakene over hele landet. – Resmed har informert helseforeta- kene og Sykehusinnkjøp om potensi- elle leveringsutfordringer på grunn av økt internasjonal etterspørsel etter

CPAP-apparater. Per i dag er det ikke kommet melding til oss om vesentli- ge forsinkelser på leveringer fra Resmed, forteller han Somnus i slut- ten av juli. Rystrøm forteller at hvis leveringssi- tuasjonen blir verre, kan det være aktuelt å supplere med å kjøpe inn CPAP-er fra andre leverandører. Prøver å produsere mer Den internasjonale PR-direktøren til Resmed, Jayme Rubinstein, lover å være åpen hvis det blir problemer med å levere til Norge. – Selv om Resmed opplever veldig høy etterspørsel på grunn av tilbake- trekkingen til Philips, så er vi frem- deles forpliktet til å oppfylle alle kontraktene våre, inkludert den med Norge, sier Rubinstein til Somnus. Konsernsjef Mick Farrell i Resmed har tidligere varslet

CPAP-brukere opplever at behand- lingshjelpemiddelenhetene ikke har CPAP-er på lager lenger. Pasienter har opplevd å bli sendt hjem uten CPAP, og også at sykehusene priori- terer reparasjoner selv om det betyr at pasienten må sove uten hjelpemid- delet. Tilbakekalt Foreløpig kan ingen si noe sikkert om hvor store leveringsproblemene kommer til å bli og hvor lenge bru- kerne kan risikere å måtte vente. Det hele skyldes hverken helsevese- net eller hovedleverandøren. Problemet er at Philips kalte tilbake eller advarte mot sine egne CPAP-er i slutten av juni: Lekkasje fra lydiso- lerende skum i maskinene kan være skadelig. Dermed ble etterspørselen plutselig mye større hos de andre CPAP-produsentene rundt i verden. Det betyr at Resmed prøver å få levert til tidligere Philips-kunder parallelt med de avtalene som allere- de er gjort. Legene må vurdere På Oslo universitetssykehus bekrefter pressevakt Anders Bayer at det er problemer: – Det stemmer at det er meldt leve- ranseproblemer fra Resmed på grunn

forsøk på å øke produksjonen:

– Vi gjør alt vi kan for å øke produksjo- nen vår av søvn- og pustehjelpemidler slik at vi kan få dem ut til pasientene som trenger dem mest, skriver han i en melding på Resmeds egen hjemmeside.

Det er manko på CPAP-er på verdensmarkedet. Hvor mye det får å si for norske brukere, er det for tidlig å si.

12

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online