Somnus nr. 3 2021

nenter som må byttes. Resmed-maskinene har også en sper- re på turbinene som sier fra når de går over timetallet sitt. Men det time-

tallet tilsier i hvert fall ti års bruk. Simble understreker at det er for- skjellig fra sykehus til sykehus og fra pasient til pasient hvor lenge en

CPAP brukes. – Jeg tviler på at noen av maskinene er så lenge ute hos bruker som ti år, sa Simble til Somnus i 2019.

Ozonrenseutstyr selges på nett, men da virker ikke garantien på ResMed-utstyret.

Følg henvisningen digitalt Helse Sør-Øst har nå koblet seg til digital henvisningsløsning, slik at pasienter kan følge henvisningen sin via nettportalen Helsenorge. Det skriver Dagens medisin. Løsningen på helsenorge.no lar pasienter logge seg inn på nettstedet for å følge status på hvordan henvisningene deres behandles i sykehuset. Fra før av har pasienter med henvis- ning til Helse Vest (siden 2015) og Helse Nord (siden 2016) kunnet

koble seg på løsningen. Nå kan også pasienter fra Helse Sør-Øst koble seg på ordningen. Med den nye tjenesten kan pasienten blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time. Dato og tidspunkt for en eventuell time skal fortsatt sendes i brev. Helse Sør-Øst har forbedret løsning- en, ved å visualisere henvisningen i en tidslinje, som tydeliggjør hvilke pasientrettigheter som er knyttet til de ulike fasene i henvisnings- prosessen for pasientene. Slik kan pasienten lese når de kan klage eller purre på en henvisning. Det er også

opprettet et digitalt klageskjema som pasientene kan fylle ut og sende til sykehuset. Muligheten til å klage digitalt, førte til at mange sendte inn klager. I testperioden av den nye løsningen fikk Helse Sør-Øst inn over 300 klager. Noen henvisninger vil fort- satt gå på papir. Hvis en fastlege sender henvisning til Helse Sør-Øst på papir, må henvisningen registreres digitalt før den er synlig. Analoge henvisninger blir scannet inn og sendt videre i systemet.

25

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online