Somnus nr. 3 2021

blåreseptordningen Legeforeningen ut mot endringer i L egeforeningen beskriver endringer i Blåreseptordningen somen stille revolusjon.

Jana Midelfart-Hoff, leder for Norsk nevrologisk forening, tilsluttet Legeforeningen, mener at endringer som er gjennomført og foreslått i Blåreseptordningen, innsnevrer klini- kers mulighet til å ivareta pasienters individuelle behandlingsbehov, og at endringene gjennomføres uten at kli- nikere og pasientforeninger involve- res i tilstrekkelig grad. Dette kommer frem i et notat Dagens Medisin har fått innsyn i. – Vi mener dette er tiltak som gjennomføres uten at det har vært særlig oppmerksomhet om endring- ene. Det som er trist, er at dette er nok en reform som dras igjennom uten å involvere dem som påvirkes; klinikere og pasientene gjennom pasientforeningene, sier Jana Midelfart-Hoff til Dagens Medisin. Legeforeningen skriver i notatet at den siste tiden er det foreslått eller innført en rekke regelendringer og tiltak på blåreseptområdet. «Hver for seg kan disse endringene synes små, mens konsekvensen av endringene samlet sett innebærer en kraftig inn- skrenking av klinikers mulighet for å ivareta pasienters individuelle behandlingsbehov». I notatet beskrives tre endringer «å vekke størst bekymring»:  Innstramming i legereservasjon for

bytte i apotek- og at reservasjon skal gjøres søknadsbasert.  Innføring av overtredelsesgebyr ved uaktsomme brudd på reglene om forskriving på blå resept – som retter seg mot den enkelte lege personlig.  Forslag om innføring av anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder innen- for blåreseptordningen. Straffegebyr Midelfart-Hoff viser til innføring av bestemmelser om overtredelsesgebyr ved uaktsomme brudd på reglene om forskriving på blå resept, som retter seg mot den enkelte lege personlig. – Innføring av straffegebyr for å utskrive feil medisin, er et håpløst virkemiddel. Uten elektroniske verk- tøy som støtter opp under endring- ene, blir dette helt feil. Allerede i dag er det en slik klausul for foretakene i H-reseptordningen, men når du i en hektisk hverdag leter etter legemid- delet i forskrivingsmodulen, står de alfabetisk – ikke etter hvem som har fått anbudet. Det blir ikke bedre av at det nå skal gjelde Blåresept-ordning- en og legen personlig, sier hun til Dagens Medisin. Midelfart-Hoff mener at når klinikere ikke informeres, og endringene ikke er i offentlighetens lys, blir det ikke

gode endringer. – Det trengs en bredere deltakelse. Klinikere og representanter og bru- kergrupper må inn i referansegrupper for å skape legitimitet. Åpenhet og tillit er en helt grunnleggende del av prosessen. – Blåreseptordningen er et fundament i den norske helseordningen. Vi får den behandlingen vi trenger når vi trenger den, uavhengig om man er rik eller fattig. – Vi ser slike konsekvenser allerede. I mitt fag gjelder det noen legemidler for migrene, som ikke ligger inne i ordningen og hvor man i dag eventu- elt må søke om individuell refusjon. Dersom det å søke, blir veldig van- skelig, vil legene ikke makte det: De som har råd, kjøper legemiddelet uansett, mens de som ikke har råd, ikke kan det. Slike forskjeller er allerede et problem, og blir et enda større problem når det ikke diskute- res offentlig. – Alle burde bry seg fordi dette inn- snevrer dine rettigheter som pasient. Man tror at helsevesenet er fullfinan- siert, og at utviklingen går i retning av persontilpasset behandling, men endringene i blåreseptordningen er et skritt i den andre retningen, sier Midelfart-Hoff til Dagens Medisin.

26

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online