Somnus nr. 3 2021

Mener legene ble hørt Statssekretær Anne Grethe

Erlandsen i helsedepartemen- tet uttaler at Legeforeningen skal ha fått anledning til å komme med innspill om endringene i blå-reseptord- ningen. Dagens Medisin har bedt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om kommentar til Legeforeningens bekymringer og Jana Midelfart- Hoffs uttalelser om endringer i Blåreseptordningen. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver i en epost at de mener Legeforeningen har fått anledning til å komme med innspill når det gjelder endringer i helsetjenesten. – Det er viktig for oss at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt når vi gjør endringer i helsetjenes- ten. Erfaringene og kompetansen de sitter med, er absolutt viktig å lytte til. Klinikere sitter tett på pasien- tene og kjenner systemet fra innsi- den. Det mener vi at også Legeforeningen skal ha fått anled- ning til, skriver Erlandsen. – Stortinget vedtok i 2019 å innfø- re et overtredelsesgebyr for leger som skriver ut legemidler, nærings- midler eller medisinsk forbruksma- teriell i strid med regelverket. Forskrift om utmåling og betaling av gebyret var på høring med frist 1. juli i år. Helsedirektoratet har ikke en plikt til å ilegge overtredel- sesgebyr. Erlandsen skriver videre at det siden 2003 har vært krav om at nye lege- midler skal metodevurderes for å kunne få forhåndsgodkjent refu- sjon. – Samtidig kunne nye, kostbare legemidler tas i bruk etter individu- ell søknad uten en vurdering av at prioriteringskriteriene – nytte, res- sursbruk og alvorlighet – var vur- dert. Fra 1. januar 2018 er det der- for innført krav om at alle nye

legemidler skal metodevurderes før de kan tas i bruk på blå resept. De samme prioriteringskriteriene gjel- der for legemidler som finansieres av sykehusene. – En metodevurdering er en syste- matisk vurdering av dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnadsef- fektivitet. En metodevurdering viser oss verdien av en ny behandlings- metode, sammenlignet med det man bruker i klinisk praksis. Erlandsen mener det er positivt at alle nye legemidler som finansieres av det offentlige over Folketrygden, blir metodevurdert. – Dette bidrar til konsistens i prio- riteringer på tvers av tjenesten, pasientsikkerhet og riktig ressurs- bruk. I denne prosessen er det selv- sagt viktig at klinikerne blir invol- vert i metodevurderingene.

27

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online