Somnus nr. 3 2021

Medlemskap Bare i juni var det kommet inn 28 nye medlemmer og det kommer stadig nye. Under møtene i Harstad og Tromsø kom det inn 21 nye medlemmer. Her er en medlemstalloversikt: 2012: 667 2013: 645 (ned 32) 2014: 656 (opp 11) 2015: 754 (opp 98) 2016: 709 (ned 45) 2017: 761 (opp 52) 2018: 780 (opp 19) 2019: 825 (Opp 45) 2020: 789 (ned 36) (Pandemi) Økonomi: Saldo pr 25 september: 1.177.000 kr Nytt medlemssystem Søvnforeningens medlems- system Members skal fases ut. Zoft Zircus anbe- faler at vi finner et nytt system og anbefaler sty- reweb.com. Det nye sys- temet vil koste 560 kr pr måned inkl moms, dvs 6720 kr pr år. Members kostet ca 3500 kr pr år. Medlemsdatabasen ble overført 20. august. Det nye systemet gir en rekke muligheter som det gamle systemet ikke har. Soria Moria Soria Moria konferanse- hotell er bestilt til mes- tringshelg i januar 2022. Torsdag 20. januar – styret møtes pluss de som har veldig lang reisevei og likepersoner og fylkeskon- takter. Fredag 21. januar – like- personkurs og fylkesleder- samling (stort sett de

samme menneskene) Lørdag 22. januar – mes- tringshelg Søndag 23. januar – mes- tringshelg Programmet som var plan- lagt til mai 2020 opprett- holdes og justeres. Det gis reisetilskudd på max 1500 kr justert etter reisevei og hotelloppholdet sponses med halvparten av reell kostnad. Foredragsholdere honoreres etter legefor- eningens takster for fore- drag. Gruppesøksmål mot NPE Vi har hatt samtale med advokatfirma Sands som presenterte en løsning der man «selger» saken sin til amerikanske fond og de tar en andel av eventuell erstatning. Det må settes opp en matrise over pro- blemstillinger og utfor- dringer slik at man får identifisert ett felles klage- grunnlag som kan gi juri- disk dekning for gruppe- søksmål. Advokat Preben Christensen fortsetter å undersøke. Pål har fått inn mange villige pasienter. Det er også forskjellige type klager: De som har fått nei og har gitt opp, de som har fått barneerstat- ning og som vil ha mer, de som er i prosess osv. Styret fortsetter undersøkelsene omkring dette. Ankesak fra trygderetten Et medlem som ikke får dekket medisiner mot IH på blå resept har nå tapt to ganger i Helfo og i trygde- retten. Neste mulighet er anke til lagmannsretten. Begrunnelsen i kjennelsen fra trygderetten er av en slik karakter at den har relevans for alle med IH og hypersomnier.

Søvnforeningen har bistått med anken til Helfo og trygderetten. Styret drøftet dette og er i utgangspunktet negativ til å yte økonomisk støtte til enkeltsaker i rettssystemet. Men denne sakens utfall vil få betydning for en hel pasientgruppe som ellers møter liten forståelse. Styret i Søvnforeningen fortsetter derfor som parts- hjelper i anke til lagmanns- retten. Anker fra trygderet- ten er unntatt fra rettsge- byr. Advokatutgiftene på vegne av pasienten vil der- for bli svært begrenset siden styret selv har best kompetanse på området og advokat Preben Westh Christensen og advokat Vibeke Lærum tar saken pro bono. Faren ved tap er at man må dekke Statens advokatkostnader. Det ser ut til at slike kostnader er relativt lave når det gjelder sårbare pasientgrupper. Hvis ikke, vil nok vi kunne reise saken i media og lage oppstyr om statens grådig- het. Styret vedtar å gå inn i anke til lagmannsretten og vil søke ekstern finansi- eringsmulighet om man ved tap skulle bli idømt mer enn 30.000 kr i dek- ning av statens saksom- kostninger. Somnus Spørsmålet er om SOM- NUS bør ut til flest mulig og ikke bare til de som har betalt kontingentene. SOMNUS er isolert sett en medlemsfordel. SOMNUS har kommet ut med ulike frekvenser nesten siden starten av Søvnforeningen. Etter at Marit Aschehoug tok over redaktøransvaret i 2013, har bladet kommet ut fire ganger i året. Det

ble opprinnelig sendt med B-post via Posten. I 2017 slo Posten sammen B-porto med A-porto og det ble kostbart å sende ut SOMNUS. Trykkeutgiftene og porto- ene la beslag på ca 1/3 av Søvnforeningens totale budsjett – ca 350.000 kro- ner. Høsten 2017 ble det besluttet å gi ut SOMNUS som eblad på plattformen Flippingbook. Samtidig ble det besluttet at den redak- sjonelle innsatsen skulle økes slik at bladets innhold ble enda bedre. Budsjettet ble da satt til ca 200.000 kr pr år. De av medlemmene som ikke har epost, fikk tilbud om å få bladet tilsendt som papirkopi. Det førte til at omlegging til eblad ikke førte til mange utmel- delser. SOMNUS har alltid vært regnet som en av de aller viktigste medlemsforde- lene som betalende med- lemmer får. Derfor har det vært lagt restriksjoner på hvem som skulle få det og ikke minst om det skulle legges ut på nett og i tilfel- le når etter utgivelsen. Det har også vært uenighet om sakene som står i SOM- NUS skulle offentliggjøres på nettsidene og sosiale medier og i tilfelle når. SOMNUS skal i 2022 gis ut to ganger i året i papir – vår og høst – Resten av året sendes det ut nyhets- brev med redaksjonelle ressurser og annonser. Både Somnus og nyhets- brev legges ut på nett og sosiale medier med en gang. Nettsidene omarbei- des.

44

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online