Medlemskontakt 2-2023

PERSONVERN

PERSONVERN

Snoking i helseopp- lysninger eller private forhold Vi har mange regler om taushetsplikt og personvern, men er det greit at hel- sepersonell på sykehjem, ansatte i politiet, skatteetaten, banker, forsikrings- selskaper, NAV eller kollegaer, kikker oss eller våre nærmeste i kortene bare for å tilfredsstille egen nysgjerrighet og hva er eventuelt konsekvensene overfor den som misbruker sin datatilgang?

AV: Advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirma SBDL

FOTO: Shutterstock

L a meg allerede innlede denne artikkelen med å besvare det første spørsmålet ovenfor. Nei; det er ikke akseptabelt at helsepersonell, arbeidsgivere eller andre snoker eller sniktitter i våre helseopplysnin- ger eller i andre private opplysninger som måtte ligge lagret i den digitale verden. Vi har alle behov for et sterkt personvern og rett til privatliv. Av den grunn har man blant annet i helsepersonelloven, helseregisterloven og arbeidsmiljøloven strenge regler om innhenting av helse- opplysninger, kontroll og overvåkning. Arbeidsgivere har av og til behov for helsemessig informasjon om sine ansatte, for eksempel ved syke- meldinger hvor arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke be om detaljerte diagno- seopplysninger mot den ansattes vilje. Den ansatte har kun plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Den ansattes kollegaer, som ikke

innsynsmuligheter. Det har derfor de seneste årene blitt behov for et snokeforbud, kombinert med tilgangsbe- grensninger og muligheter for logging av bruk. Ulovlig journalføring oppdages ofte ved at en pasient ber om innsyn i egen journal og ser at det er ukjente navn som har loggført innsyn i vedkommendes journal. I andre tilfeller opplever pasienter eller pårørende at ven- ner og naboer, særlig på mindre steder, har informasjon om pasientens helse som de ikke burde ha. Dersom noen har mistanke om at det har forekommet ulovlig snoking, bør man be om innsyn i egen journal og se hvem som eventuelt har snoket i journalen. Helsepersonell på sykehjem mm I helsepersonelloven og i helseregisterloven er det strenge regler om taushetsplikt og forbud mot snoking. Det fremgår av loven at det er forbudt å lese, søke etter

eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opp- lysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold, uten at det er begrunnet i hel- sehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Det er altså forbudt både å lese og søke etter slik informasjon når dette ikke er begrunnet i et særskilt saklig behov, for eksempel av ren nysgjerrighet. Dette gjelder også for leger eller annet helsepersonell som tid- ligere har hatt et saklig behov for innsyn, men hvor man ikke lenger har noe ansvar for helsehjelp til pasienten. Det er heller ikke akseptabelt at en helsearbeider som selv er pårørende, leser journaler til sine nærmeste. Dette gjelder uavhengig av om det er gitt samtykke fra den det gjelder. Også i slike tilfeller må helsearbeideren henvende seg til pasientansvarlig lege og be om innsyn. Formålet med bestemmelsen er den samme som for

håndterer sykefraværsoppfølgingen, har ikke under noen omstendigheter rett til innsyn i kollegaens helseopplys- ninger. Det har også i senere år vært svært populært å snoke i skattelistene for å se hva naboer, venner og andre tjener. Dette kunne man tidligere gjøre uten noen begrensnin- ger. Nå er imidlertid reglene endret og nå vil den som det blir snoket på, motta opplysninger om hvem det er som har søkt i skatteopplysningene. Dette har naturligvis medført en kraftig reduksjon i slik snoking. Siden mai 2008 har dessuten alt helsepersonell i Norge risikert å bli straffet ved «urettmessig tileg- nelse» av personopplysninger. Tidligere var personlige betroelser normalt relatert til én til én-relasjoner og det forelå streng taushetsplikt for ulike yrkesutøvere. I dag ligger det imidlertid lagret masse personlig informasjon i ulike elektroniske registre, hvor mange personer har

10 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 11

Made with FlippingBook - PDF hosting