Medlemskontakt 2-2023

Kjøre alle sammen Det er mye som skjer for tiden, både i Forsvarets seniorforbund og i verden rundt oss. På forbundskontoret jobbes det iherdig med planleggingen av årets landsmøte på Hamar i begynnelsen av mai, omtrent samtidig som du mottar dette bladet. Og verden har ikke blitt noe tryggere sted den siste tiden. Avdelingene gjennomfører sine årsmøter på løpende bånd. Det er spennende. Mange sliter med å få avløsning i sine verv, noe som kan føre til vansker med å få etablert nye styrer. Vi håper ennå flere av dere stiller dere til disposisjon for verv i avdelingen du tilhører, slik at styrene jevnlig skifter ut medlemmer og opprettholder kontinuitet i styrene. Landsmøtet 2023 gjennomføres på Hamar i tidsrommet 3.-4. mai 2023. Styret møter dagen før. Innkalling og dokumenter til møtet ble sendt ut før påske, og er lagt i StyreWeb. Se også egen sak annet sted i bladet. Mange av oss sees på landsmøtet, velkommen! Trygdeoppgjøret 2023 Årets trygdeoppgjør er i gang. Fredag 31. mars (møte i det engere utvalg) redegjorde Regjeringen for tallgrunnlaget (ref Teknisk beregningsutvalg – TBU) i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Når det gjelder lønnsvekst skal det korrigeres for avvik 2 år tilbake i tid. Anslått lønnsvekst for 2021 var på 3,5 % og faktisk lønnsvekst var på samme nivå. Med andre ord ingen korrigering. Anslått lønnsvekst for 2022 var på 3,7 % og faktisk var på 4,3 %. Her får vi korrigert et avvik på 0,6 %. Når det gjelder prisvekst skal det korrigeres for evt avvik 1 år tilbake i tid. I 2022 var anslått prisvekst på 3,4 %. Faktisk prisvekst var på 5,8 %. Her får vi korrigert et avvik på 2,4 % i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Selve trygdedrøftingene gjennomføres mellom partene mandag 15. og tirsdag 23. mai, etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt frem. Resultatet etter drøftingene vil være klart etter møte den 23. mai. Det vil bli skrevet protokoll ifm trygdeoppgjøret, som vil følge saken til Stortinget og behandlet der i løpet av juni måned. NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

Statsbudsjett 2024 Det tredje og fjerde møte med Regjeringen angående krav og innspill til Statsbudsjettet for 2024 gjennomføres fredag 28. april og torsdag 8. juni. Regjeringen vil på det tredje møte kommentere våre innsendte krav fra møte som ble gjennomført 20. desember i fjor. På det fjerde møte kan vi fremme evt justerte krav. Statsbudsjettet for 2024 legges frem av Regjeringen ila høsten.

MEDLEMSKONTAKT i 2023 De neste numrene er planlagt utgitt i midten av september og det siste nummer kommer ut i begynnelsen av desember. Vi kommer til å sende denne utgaven (MK2) på mail til alle, med link til den digitaliserte utgaven. Dette vil også gjelde fremtidige utgaver. Derved er det mulig å lese bladet på en fulldigitalisert utgave. Den digitaliserte utgaven vil legges ut på vår hjemmeside. Fra og med neste nummer vil vi gradvis redusere antall fysiske blader som sendes ut, og erstatte dette med digitalisert utgave, publisert til den enkelte via mail. Vi ser oss nødt til å gjøre dette, da Forsvarets Forum ikke støtter oss i fremtiden med å distribuere vårt medlemskontakt. Det blir for dyrt for oss å produsere og sende ut fysisk blad. Over tid vil vi kun lage en digital utgave, som blir sendt den enkelt digitalt. Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff til Medlemskontakt. Frist for innsending av stoff er 3 uker før bladet er i postkassene. Hvordan kan du argumentere når du vil verve nye medlemmer til FSF? Det er to grunner som er spesielt viktige for å velge FSF: • FSF er en sosial arena hvor du møter igjen de du har jobbet med og møtt i din yrkesaktive periode. • FSF tar vare på dine opptjente rettigheter, og er den som jobber for de som har vært ansatt i offentlig sektor. Det gjør ikke nødvendigvis de andre seniororganisasjonene. Pensjon og seniorrettigheter er ikke nødvendigvis noe vi kan ta for gitt, de må kjempes for. Rekruttering, medlemspleie og medlemsfordeler Etter en markant nedgang i medlemsmassen i 2020 og 2021 hadde vi en positiv utvikling i 2022. Denne trenden synes å fortsette i 2023. Pr 15 april har vi fått 125 nye medlemmer og mistet 91. FSF har fornyet rabattavtalen med DekkTeam. Rabattavtalen dekker nesten hele landet og omfatter dekk, felger, kjetting, batterier og dekkhotell. Ved kjøp, referer til Forsvarets seniorforbund. Se mere info på vår hjemmeside

Kontaktinformasjon til forbundskontoret: Leder Jan Erik Thoresen, mobil 488 97 060, e-post jet@fk.fsforb.no Nestleder Per Anders Volden, mobil 483 58 035, e-post pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt, mobil 926 03 257, e-post iren@fk.fsforb.no Virksomhetskontroller Halvor Døhlen, mobil 408 87 284, e-post halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjons-

leder Knut Nordbø, mobil 904 78 597, e-post knut@fk.fsforb.no

Vi har fortsatt med hjemmekontor et par dager i uken, så bruk mobiltelefonnumrene våre eller send e-post når dere vil ha tak i oss! I tillegg har Forsvaret anskaffet ny telefonsentral, og vi har ikke fått nye telefoner ennå, så kontortelefonene våre virker fremdeles ikke. Trolig vil vi flytte til andre kontorer i løpet av året, men hvor dette blir og når det skjer er ikke avgjort ennå.

22 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 23

Made with FlippingBook - PDF hosting