Medlemskontakt 2-2023

LANDSMØTE

LANDSMØTE

Agendaen viser hva landsmøtet dreier seg om. ÅPNING: Velkommen Siden sist (ett minutts stillhet) Hilsninger

SAK A

KONSTITUERING a.

Godkjenning av de fremmøtte delegater (navneopprop) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

FSF Landsmøtet 2023 D a er det igjen tid for FSF Landsmøte. Vi gjennomfører vårt 21. landsmøte på Scandic hotell Hamar i tidsrommet 3. – 4. mai. Årets møte er kuttet med en dag i forhold til tidligere og vil derfor konsentreres om landsmøtesaker og vil inneholde mindre saker av orienterende art. Dette innebærer bla annet behandling av årsberetninger og regnskap, innkomne saker og valg av forbundsstyre. Det vil møte 45 delegater fra 35 avdelinger, sittende og nye kandidater til forbundsstyret, æresmedlemmer og arrangementskomité. Totalt blir vi vel 80 personer inkludert ledsagere. Forsvarets seniorforbund, den gang Forsvartes pensjonistforening, ble etablert i 1983 og vi vil markere 40-årsjubileet med en festmiddag 3. mai. Vi ser fram til et vellykket møte og samvær med gode kolleger.

b.

c. Valg av 2 dirigenter som leder landsmøtet (tar over møteledelsen umiddelbart) Administrative bestemmelser Åpningstale Behandling av forbundets beretninger, de reviderte regnskap og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd for perioden 2021 og 2022 a. Beretning og regnskap med revisjonsberetninger 2021 b. Beretning og regnskap med revisjonsberetninger 2021

SAK B

SAK C

Behandle og fastsette kontigent til FSF for 2024 og 2025

SAK D

Behandle strategidokument og handlingsplan med rammebudsjett for landsmøteperiode a. Strategidokument 2023 - 2028 b. Handlingsplan 2023 - 2024 c. Rammebudsjett 2023 - 2024 Foreta valg av representanter til fobundsstyret med særskilt valg av a. Leder b. Nestleder c. Sekretariatsleder d. Informasjons- og kommunikasjonsleder e. Virksomhetskontroller f. Representanter med vararepresentanter fra hver region Innkomne forslag a. SAK D1: Forslag fra forbundsstyret om revidert Eldrepolitisk dokument b. SAK D2: Forslag fra FSF Porsanger - vedtektsendring forbundet - § 3 (1) c. SAK D3: Forslag fra FSF Oslo - vedtektsendring forbundet - § 9 (1) d. SAK D4: Forslag fra forbundsstyret - vedtektsendring forbundet - 9 (2) e. SAK D5: Forslag fra forbundsstyret - vedtektsendring forbundet §§ 11 (3) c. og 12 (G) b. f. SAK D6: Forslag fra FSF Oslo - vedtektsendring forbundet § 17 (5) g. SAK D7: Forslag fra FSF Oslo - vedtektsendring basisvedtekter § 9 h. SAK D8: Forslag fra FSF Porsanger - vedtektsendring basisvedtekter § 10 (3) i. SAK D9: Forslag fra Rygge - policy og plan for opplæring i StyreWeb j. SAK D10: Forslag fra Rygge - forbedring av StyreWebs e-posttjeneste

SAK E

SAK F

SAK G

Velge representanter til a. Valgkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer b. Revisor og vararevisor

Forbundssyret. FOTO: FSF

AVSLUTNING

20 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 21

Made with FlippingBook - PDF hosting