OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

23

Pokrivanje s 203 BS

Trenutno pokrivanje s 51 DMR BS

Pokrivanje s 120 BS

funkcijama razvijenim za posebne namjene kao što su „Man Down“, „Lone Worker“, Pannic Button“, enkripcija govora, podataka i sl. Naš prosječni korisnik trenutno koristi usluge na po- dručju jedne županije u kojem ima mogućnost kori- štenja grupnih poziva u do tri različite grupe unutar svoje organizacije. Šalje tekstualne poruke, a dispečer na ekranu računala na geografskoj karti u realnom vremenu prati pozicije terminala. Dok se kreće po teritoriju, korisnik ne razmišlja koji kanal mu je na tom području dostupan. Sve potrebno za komunika- ciju korisnika odrađuje Cronect mreža automatski. Sva konverzacija snima se na OIV servere te korisnik

preko svog računa pristupa i preslušava svoje pozive. Dio korisnika u sklopu svojih profesija ima i zakonsku obavezu snimanja i čuvanja snimaka i do dvije godine. Proces „krojenja“ usluge za korisnika te njihova edukacija, a u nekim slučajevima i podrška pri „prvim koracima“ u PMR komunikaciji, često učine da se strogo poslovni odnosi izgube. Korisnici postaju prijatelji s kojima se čujete kad ste „u prolazu“ i nad kojima bdijete kad znate da su na intervenciji gdje im je Cronect usluga - alat i sigurnost. Zanimljivo je promatrati kako kod nekih ljudi rušimo negativne predrasude o „državnoj tvrtci“ te ih iznenadimo svojim entuzijazmom, spremnošću da pomognemo i napravimo dodatni iskorak.

Za potrebe HGSS-a smo tako rekonstruirali antenski sustav bazne stanice koja pokriva NP Paklenica i time im omogućili rad i iz dubokog kanjona rijeke Paklenice, a dodatno smo i povezali komunikacijski kanal repetitora renđera NP Paklenica s njihovom grupom u Cronect mreži. Na taj način smo omogućili međusobnu koordinaciju renđera s teritorija tog nacionalnog parka i HGSS-a na teritoriju cijele Zadarske županije. Najveća nagrada nam je čuti iskreno oduševljenje korisnika koji je do prelaska na našu uslugu koristio repetitor, a sada mu se odjednom signal „pojavi“ i iza drugog brda gdje je prije bila „rupa“ no zapravo ga je u Cronect mreži automatski preuzela sljedeća DMR bazna stanica.

Made with FlippingBook Learn more on our blog