Somnus nr. 3_2015

punkter for fosterskade, men siden preparatet er såpass nytt, mangler undersøkelser om bruk under graviditet hos mennesker. Amming: Modafinil passerer over i brystmelken, men en vet ikke sikkert om det er medikamentet selv eller ned- brytningsprodukter som skilles ut i melken. Man har ingen data om skadelige virkninger, men for sikkerhets skyld blir Modafinil til ammende ikke anbefalt. Tricykliske antidepressiva, som bl.a. klomipramin (Anafranil), har vært i utstrakt bruk siden 1950-tallet, og man må regne med at svært mange kvinner har brukt dem under svangerskapet. I tillegg finnes det flere syste- matiske studier av over tusen kvinner i de første tre svangerskapsmånedene. I disse studiene har man ikke kunnet påvise noen overhyppighet av misdannelser. Tricykliske antidepressiva anses derfor som sikre å bruke de første tre måneder av svangerskapet. Ved bruk av slike medikamenter gjennom hele graviditeten, har undersø- kelsene vist normal fødselsvekt hos barna, men lette abstinensfenomener som irritabilitet, økt gråt og eventu- elle søvnproblemer kan forekomme. Disse går som regel over etter 1-2 uker. Amming: Tricykliske antidepressiva, f.eks.klomipramin (Anafranil), er godt studert hos ammende kvinner. Bortsett fra i ett tilfelle med Doxepin, har man ikke sett noen mistenkte bivirkninger hos barna. Barn som er blitt utsatt for tricykliske antidepressiva gjennom amming er blitt fulgt i opptil 3-5 år uten at man har kunnet påvise noen negative effekter på for eksempel intelligens og læreevne Selektive serotonin- reopptakshemmere (SSRI) , for eksempel fluoxetin (Fontex) og paroxetin (Seroxat), eller den kombinerte serotonin-adrenalin-reopptakshemmeren venlafaksin (Efexor) har man ikke så lang erfaring med. Det er mest dokumentasjon for fluoxetin, med systema- tiske undersøkelser av langt mer enn tusen gravide, uten at man har sett overhyppighet av alvorlige misdannelser. For paroxetin og de andre SSRI-preparatene er antallet undersøkte kvinner mindre, men heller ikke her har man kunnet påvise overhyppighet av misdannelser. Fødselsvekten er normal, men også her kan abstinens- symptomer hos barnet forekomme, og de sees noe hyppi- gere og kan være mer uttalt enn ved tricykliske antide- pressiva. En undersøkelse viste økt irritabliltet hos 4-5% av de nyfødte når mødrene hadde brukt Seroxat de siste tre månedene av svangerskapet. I uttalte, men sjeldne til- feller kan det være slapp muskulatur, dårlig sugeevne, pusteproblemer og kramper. Sykehuspersonalet bør derfor være spesielt oppmerk- somme på mulige abstinenssymptomer hos barnet. Amming: Denne typen preparater går også over i mors- melken. De høyeste konsentrasjonene er målt for fluoxe- tin (Fontex) og citalopram (Cipramil, Desital). Det er påvist en litt dårligere vektøkning hos barna når mødrene bruker Fontex og ammer, og også enkelte andre mulige bivirkninger. Ved andre SSRI er det rapportert enkelttil-

Kan medikamentbruk under svangerskap og amming ha langtidsvirkninger på barnet? De oppfølgingsstudiene som er gjort har ikke kunnet påvise uheldige langtidseffekter på barnet etter medika- mentell behandling under svangerskapet eller i ammepe- rioden. Medikamenter: Amfetaminpreparater (Dexedrin, Dexamin) er under- søkt i en rekke studier på dyr og mennesker, og det er ikke påvist økt risiko for misdannelser ved doser som benyttes i vanlig behandling. Derimot har man funnet lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og økt sykelighet både hos fosteret og det nyfødte barnet når moren er stoffmisbru- ker og amfetamin inngår i misbruket. Amfetaminforbruket er da som regel betydelig høyere og er ofte kombinert med andre stoffer, og morens helse er dårlig i utgangspunktet. Milde abstinenssymptomer i form av irritabilitet og økt gråt, kan forekomme hos nyfødte hvis preparatet har vært brukt helt frem til fødse- len, men de få oppfølgingsstudiene som er gjort, har ikke vist skade av barna på sikt. Amming: Amfetaminpreparater viser overgang til bryst- melken, men frarådes ikke ved amming, forutsatt at man observerer barnet nøye og ser at det suger godt og virker vitalt og opplagt. En studie hvor barna ble observert over en 24 måneders periode viste ingen uheldige virkninger på barna. Methylfenidat (Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera). For dette medikamentet mangler vi studier av tilstrekke- lig mange pasienter til å trekke konklusjoner. I de dyre- studiene (av mus) og studiene av mennesker som er gjort, er det ikke påvist økt risiko for fosterskade. Hvis denne typen medikamenter har vært brukt i tiden rett før fødselen bør sykehuspersonalet være spesielt opp- merksomme på mulige abstinenssymptomer hos barnet. Amming: Det foreligger ingen rapporter om bruk ved amming, men molekylvekten er lav, og overgang til brystmelken er å forvente. Medikamentet frarådes likevel ikke ved amming, forutsatt at man observerer barnet nøye og ser at det suger godt og virker vitalt og opplagt

Modafinil (Modiodal). Dyreforsøk har ikke gitt holde-

uu

25

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs