Somnus nr. 3_2015

Spørsmål fra

Vaksiner og søvnsykdommer?

hvordan sykdommen utvikler seg. Det er for mye dritt i mat, kosme- tikk, legemidler osv så kanskje årsa- ken finnes en dag.

tidspunktet, så kan du søke om å få dette. Ditt lokalkontor skal kunne bistå deg med søknaden. Stønader: I tillegg til bistand, så finnes det noen flere muligheter. Det er viktig å merke seg at noen ytelser kan medfø- re reduksjon i andre ytelser. Er du aleneforsørger kan du få utdan- ningsstønad og overgangsstønad som skal bistå med livsopphold. I tillegg kan NAV bistå med hjelp til mer kon- krete utgifter og tiltak:  Hvis du har ekstra behov, for eksempel lese- og skrivevansker, så kan NAV gi noe bistand til innkjøp av PC eller nettbrett for å gjøre sko- learbeid.  Ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler for å gjennomføre Det er vanskelig å dokumentere at en vaksine har forårsaket nevrolo- gisk skade eller er årsak til varig sykdom. Diagnosen må som regel bli en utelukkelsesdiagnose. Det kan være andre årsaker - infeksjon, metabolsk syndrom eller andre med- fødte sykdommer som først blir kjent etter at vedkommende har blitt vaksinert. Svaret er at vi ofte mistenker at syk- dom kan opptre i kjølvannet av vaksine, men at det hittil har vært svært vanskelig å bevise dette. Det var også først tilfellet med Pandemrixvaksinen og narkolepsi. Etter pandemrixvaksinen har det i tillegg dukket opp en overhyppighet av andre sykdommer som Kleine Levine syndrom og ideopatisk hypersomni. Det er nå iverksatt undersøkelser om også disse syk- dommene kan være trigget av immunrespons som følge av den samme vaksinen.

Støtte til ny utdannelse På en av Søvnforeningens Facebookgrupper, dukket det opp et spørsmål om støtte til utdannelse når sykdommen krever en helt annen jobb enn man hadde før. Her er svaret fra NAV-juristen: Hvis du er syk, men har restarbeid- sevne, så skal du utnytte denne. Utfordringen mange møter er at de har ett yrke og en utdanning, som de ikke lenger kan bruke. Kan NAV dekke såkalt omskolering – en ny utdanning? Hovedregelen er at man må søke Lånekassen om studielån og stipend for å klare seg under utdanning. I til- legg finnes det endel stipend og legat man kan søke på som ung under utdanning. Disse kan finnes på ung.no. Men hvis du er syk, så finnes det muligheter for hjelp fra NAV. AMO kurs og ordinær utdanning – Forskrift om arbeidsrettede tiltak: To spørsmål fra Facebookgruppen: Spørsmål 1: Fikk en mail om at min journal ligger på helsenorge.no. Så jeg logget inn for å titte. Her ligger også oversikt over alle vaksiner jeg har fått, så jeg tittet litt på de vaksi- nene jeg fikk nærmest det tidspunk- tet hvor mine søvnproblemer startet. Fikk vaksine mot Poliomyelitt siste gang i 1997 hvor jeg da var 15 år gammel og det var da alt startet så smått. Kan vaksine mot Polio ha noen sammenheng med Idiopatisk hypersomni eller lignende? Når andre vaksiner forårsaker søvnpro- blemer så er det vel ikke umulig? Spørsmål 2: Jeg fikk poliovaksine som 15-åring og, og søvnproble- mene startet i denne tida omtrent. Men jeg leste at hypersomni van- ligvis begynner å være synlig i ungdomsalderen, så jeg ikke tror det har noe sammenheng. Men... kanskje? Vi vet jo ikke hvorfor og

Spesialist Per Egil Hesla svarer: Dette er et svært aktu- elt spørsmål, spesielt etter skandalen med

Pandemrixvaksinen som i noen til- feller førte til sykdommen narkolep- si i Norge. De fleste mener at det her er adekvat dokumentasjon for at vaksinen utløste en immun reaksjon som ødela spesielle nevroner i hjer- nen og skapte mangel på den nevro- biologiske nervetransmittor som heter hypokretin og som var svært viktig for kontroll av søvn og våken- het hos friske mennesker.

NAV arrangerer såkalte Arbeidsmarkedskurs (AMO). Disse er kortvarig og skal gjøre deg i stand til å komme ut i arbeidsmarkedet. Du kan også få hjelp til kvalifisering innen det ordinære utdanningssyste- met. AMO-kursene varer stort sett i inntil ti måneder og du kan få ytelser i denne perioden. Under utdanning innen det ordinære utdanningssyste- met er tiden du kan motta stønad begrenset til 3 år. I særlige situasjo- ner kan denne tidsgrensen utvides. Bistand til ordinær utdanning gis stort sett ikke før du har fylt 26 år. Det gjøres likevel unntak hvis du på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra det som gjelder annen ungdom. Fyller du vilkårene, så fort- setter du å motta dagpenger eller arbeidsavklaringspenger mens du er under utdanning eller opplæring. Mottar du ikke stønad ved søknads-

utdanningen, så kan NAV Hjelpemidler kanskje bistå.

38

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs