מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

מועצה אזורית לב השרון (באלפי ש״ח) 2020 תמצית הדו״חות הכספיים לשנת דו״ח לתושב ד וח לתושב מועצה אזורית לב השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש"ח) ד וח לתושב מועצה אזורית לב השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש"ח) ד ב ה ספי י הד ל ד וח לתושב מועצה אזורית לב השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש"ח) ד וח לתושב מועצה אזורית לב השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית מספר משקי בית מספר משקי בית ד מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * ס ו בי ר ו בי * ס מספר תושבים שנה קוד ת נתוני ביצוע התקציב הרגיל נתוני ביצוע התקציב הרגיל נתוני ביצוע התקציב הרגיל נ ו עצמיות הכנסות עצמיות הכנסות עצמיות השתת' משרד הרוו ה השתת' שר י ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות ארנונה השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה הכנסות הכנסות נת הכנסות מענקים ו מלוות ו מ נ מ מענקים מלוות סה"כ מענקים ו מלוות סה"כ מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * משקי בית הכנסות הכנסות עצמיות השתת' משרד החינוך השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה ' רדי ש א מי ת מ נ מענקים ו מלוות ה ה נ ' רד נ ' שר ר השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

23,273 23,247 23,247 23,273 23,247 23,273

23,273 23, 47 , ,

שטח שיפוט (דונם) 56,587 דירוג סוציואקונומי 8 דירוג סוציואקונומי 8 ונ ו צ שטח שיפוט (דונם) 56,587 דירוג סוציואקונומי 8 שטח שיפוט (דונם) 56,587 דירוג סוציואקונומי 8

שטח שיפוט (דונם) 56, 87 ו ד ש ,

מאזן מ מאזן נכסים נכסים מאזן נכסים נכסים רכוש שוטף ם רכוש שוטף השקעות השקעות רכוש שוטף השקע ת ה השקעות מאזן

תוני ביצוע התקציב הרגיל

2020 2020 2020 2 16,952 25,155 2019 2019 2019 16,952 25,155 31,204 13,822 31,204 13,822 16,124 14,224 16,124 14,224 16,124 14,224 , 53 53 53 53 53 53 53 , , 16,952 25,155 31,204 13,822 2020 64,333 53,254 64,333 53,254 33,066 39,369 33,066 39,369 33,066 39,369 2020 2020 2020 2019 2019 2019 26,024 10,506 26,024 10,506 26,024 10,506 5,190 5,190 5,190 , 64,333 5 ,254 64,333 53,254 64,333 53,254 53 53 53 53 53 53 2020 2 53 53 , , , 64,333 53,254 , 5,190

ביצוע 2019 % ביצוע 2019 % ביצוע 2019 %

תקציב 2020 ביצוע 2020 % תקציב 2020 ביצוע 2020 % תקציב 2020 ביצוע 2020 %

2019 2

ביצוע 2019 % 1 י

תקציב 2020 ביצוע 2020 % י ו 2 115,606

56.57 35.28

53.52 125,423

137,240 137,240 137,240

, ,

רכוש שוטף כ ש

56. 7% 35.28% 5.26% . . .

, ,

. .

115,606 76,780 11,639 , , ,

137,240 76,630 11,634 , , ,

53.52% 125,423 53.52% 125,423 35. 4 78,210

115,606 115,606 76,780

76,630 11,634 11,634 6,127 76,630 11,634 76,630

16,952 25,1 5 31,204 13,822 5

53. 2% 125,423 35.54% 78,210

56.57% 35.28% 5.26% 5.26% 2.87% 2.87% 0.02% 0.02% 0.02% 56.57% 35.28% 5.26 2.87

ק ו לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

11,659 11,659 11,659 6,373 6,373 6,373

5.39% 5.39% 5.39% 5.43% 5.43% 0.12% 5.43

76,780 11,639 11,639 11,727 11,727 11,727 262 76,780 11,639

35.54% 78,210 35.54% 78,210 5.39% .

ר

כי

11,659 ,

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל ט ב גרעון מצטבר בת ציב הרגיל גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

,

2.87% .

6,373 ,

5.43% .

11,727 ,

6,127 ,

16, 24 14,224

גרעון מצט ר בתקציב הרגיל

6,127 6,127

39 39 39

40 40 40

0.02% .

0.12% 0.12% 0.12% . 100.00% 221,704 100.00% 221,704 100.00% 221,704 39

262 262 262 21 ,014 216,014 216,014 ,

231,671 231,671 40 231,671 ,

1 0

.

100.00% 221,704 0 . ,

100.00%

216,014

231,671

100.00% 100.00%

סה"כ סה"כ הוצאות

סה"כ סה"כ סה"כ

,

64,333 53,254

סה"כ

ביצוע 2019 % י ו 1 ביצוע 2019 % ביצוע 2019 %

תקציב 2020 ביצוע 2020 % תקציב 2020 ביצוע 2020 % תקציב 2020 ביצוע 2020 % 2

27,269 47,999 70,105 70,105 45,069 47,999 70,105 4,343 12,483 12,483 831 831 9,815 9,815 י 27,269 4 ,99 27,269 45,069 45,069 4,343 4,343 12,483 831 9, 15

ביצוע 2019 %

תקציב 2020 ביצוע 2020 %

הוצאות הוצאות פ עולות אחרות משכורות ושכר כללי פ עולות אחרות פ עולות אחרות פעולות חינוך פ עולות אחרות שכר חינוך שכר חינוך פעולות חינוך שכר חינוך פעולות חינוך שכר רווחה שכר רווחה מימון פרעון מלוות פעולות רווחה פעולות רווחה פרעון מלוות פרעון מלוות מימון מימון סה"כ סה"כ סה"כ גרעון בשנת הדוח גרעון בשנת הדוח גרעון בשנת הדוח הוצאות משכורות ושכר כללי פעולות חינוך שכר רווחה פעולות רווחה ה ל ר מימון פרעון מלוות סה"כ ה"כ גרעון בשנת הדוח פ שכר חינ ך משכורות ושכר כללי ש ול י ע שכר ר וחה פעולות רו ח

התחייבויות

12.07

12.51% 26,850 22.03% 40,243 32.17% 68,921 32.17% 68,921 20.68% 58,647 22.03% 40,243 32.17 68,921 20.68% 58,647 12.51% 26,850 2 .03 40,243 12.51% 26,850 20.68 58,647

29,062 39,545 70,535 70,535 64,131 39,545 70,535 4,575 13,022 13,022 916 916 9,885 9,885 29,062 3 ,545 29,062 64,131 ,575 4,575 13,022 64,131 916 9,885

2019 2

י

12.07% 18.09% 30.98% 26.3 % 1.89% 5.7 % 0.42% 4.4 % . . . . . . . .

12.51% 26,850 22.03% 40,243 32.17% 68,921 , , ,

. . . . . .

, , ,

29,062 39,545 70,535 64,131 4,575 13,022 , , 4 , ,1 , ,0

משכורות וש ר כללי ש כ

התחייבויות התחייבויות התחייבויות שוטפות התחייבויות שוטפות התחייבו ות שוטפות התחייבויות ו ת קרן לעבודות פיתוח ואחרות קרן לעבודות פיתוח ואחרות קרן לעבודות פיתוח ואחרות עודפים זמניים נטו בתב"ר קרנות מתוקצבות קרנות מתוקצבות עודפים זמניים נטו בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר קרנות מתוקצבות עודפים זמניים נטו תב"ר ו ם התחייבויות שוטפות קרן לעבודות פיתוח ואחרות נות מתוקצבו פ

27, 69 47,999 70,1 5 45,069 4,343 12,483 ,0 , ,4

12.07% 18.09% 30.98% 30.98% 26.36% 1.89% 5.75% 5.75% 26.36% 1.89% 0.42 4.44% 0.42% 4.44% 0.42% 4.44% 12.07% 18.09% 26.36 18.09% 30.98 1.89 5.75

,

33,066 39,369

,

,6

20.68% 58,647 1.99 4,210

26,024 10,5 6

4,210 12,790 , ,7

4,210 12,790 4,210 12,790 935 935 9,874 9,874 12,790 935 9,874

1.99% 5.73% 0.38% 0.38% 4.50% 5.73% 0.38 1.99% 5.73 4.50% 4.50%

1.99% 5.73% 0.38% 4.50% . .

3,326 3,326 3,326 2019 2019 2019

3,326 ,

935 9

831 8

916 9

סה"כ סה"כ סה"כ

,2

"

, ,

,

,

64,333 53,254

סה"כ

9,874

9,815

9,885

100 00

100.00% 222,470 100.00% 222,470 100 00 222 4 0 0 .

217,914 , 14 217 9 4 217,914

231,671 231,671 231 671

.

231,671 231,671

100. %

1 0. % 222,470

217,914

100.00% 100.00%

2020

2020 2020 49,467 58,236 49,467 58,236 49,467 58,236 2020 2 2019 20 67 236

עומס מלוות לסוף שנה עומס מלוות לסוף שנה עומס מלוות לסוף שנה

)766( )766( )766(

( )1,900 ( )1,900 ( )1,900 (

)766( ( )

( )1,900 ) ,

49, 67 58,236

עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - ארנונה יתרת חוב לתחילת השנה יתרת חוב לתחילת השנה יתרת חוב לתחילת השנה י רת חוב לתחילת השנה דוח גביה וחייבים - ארנונה ב ם נ

2019

2020

2019

2020

% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעו ן הנצבר מההכנסה % הגרעו ן הנצבר מההכנסה % עומס מלוות מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע מספר משרות ממוצע מספר משרות ממוצע % סך ההתחייבויות נ הוצא ממוצעת לנפש בש"ח % סך ההתחייבויות מההכנסה % סך התחייבויות נ % הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעו ן הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה צ ה נס מלוו ו % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח מספר משרות ממוצע וצ ש ח ה נ % הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעו ן הנצבר מההכנסה % הגרעון השוטף מההכנסה כנ ה % עומס המלוות מההכנסה

2019 2019 0.35% 0.35% 0.35% 6.42 6.42% 6.42% 26.27% 26.27% 17.76 17.76% 17.76% 2 .27

2020 2020 0.88% 0.88% 0.88% 7.46 7.46% 7.46% 15.31% 22.90% 15.31 15.31% 9,374 22.90

2019 9 2019 2019

2020 2020 2020

2020 2020

0.35% .

0.88% .

2019

16,403 16,139 16,403 16,139 16,403 16,139 85,945 80,300 85,945 80,300 85,945 80,300 , ( ( )14,750 )9,654 ,

,

6.42% .

7.46% .46%

16,403 16, 39

חיוב השנה חיוב השנה חיוב השנה

,

26.27% .

22.90% . 0%

85,945 80,3 0

חיוב השנה

22.90%

הנחות ופטורים שניתנו הנחות ופטורים שניתנו הנחות ופטורים שניתנו ני

( ( )14,750 )9,654 ( ) , )9,654 (

17.76% .

15.31% .

הנחות ופטורים שניתנו

( ( )14,750 )9,654 ( ( )14,750 )9,654 ( )263( )2,002 85,596 86,522 ( )263( )2,002 85,596 86,522 6 192 119 67,192 70,119 18,404 16,403 1 404 402 ( ( ) , 8 596 522 85,596 86,522 67,192 70,119 1 4 3 18,404 16,403 ( )263( )2,002 67,1 2 70,119 18,404 6,403

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה י העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

9,559 9,559 553 553 553 9,559

)

9,559 ,

9,374 , 4

( )263( )2,002 85,596 86,522 67,192 70,119 18,404 16,403

9,374 9,374 569 569 569

סך לגביה לג סך לגביה גביה בשנת הדוח סך לגביה גביה בשנת דוח יתרת חוב לסוף השנה גביה בשנת הדוח יתרת חו לסוף השנה יתרת חוב לסוף השנה סך לגביה גביה בשנת הדוח ב ח ל

553

569

חובות מסופקים וחובות למחיקה 18,404 16,402 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 36,808 32,805 יתרת חוב לסוף השנה חובו מסופקים חובות למחיקה 18,404 1 , 02 סה"כ יתר ת לסוף שנה כ לל חובות מסופקים 36,808 32,805 חובות מסופקים וחובות למחיקה 18,404 16,402 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 36,808 32,805 ש 18,404 16,402 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 36,808 32,805 וב ב 3 808 805 24 %

אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יח ס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר ממוצע ארנונה למגורים למ"ר אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יח ס הגביה לחוב הכולל (*) אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יח ס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר י אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מ שוטף (*) חובות מסופקים וחובות למחיקה יח ס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ"ר כול ( ) י ל ו רנו ה סה אח ) (

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2020 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

24 % 92 % 24 % 92 % 78 % 78 % 41 41 41 24 % 92 % 78

24 % 94 % 81 % 24

24 % 92 % 78 %

2019 1,751 1,751 19,019 17,444 19,019 17,444 3,326 3,326 3,326 7,444 2019 1,751 2019 19,019

24 % 94 % 24 % 94 % 81 % 81 % 38 38 38 9 81

2019 1,751 1,751 2019

2020 3,326 3,326 2020

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף ה נה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה *נכון לחודש אוקטובר 2020 *נכון לחודש אוקטובר 2020 *נכון לחודש אוקטובר 2020 ו ו ר תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לסוף השנה ך ש עודף (גרעון) זמני לסוף עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה נ עודף (גרעון) זמני לסוף השנה *נכון לחודש אוקטובר 2020 תקבולים במהלך השנה של מ ה ש

2020 3,326 3,326 25,969 24,105 25,969 24,105 5,190 5,190 5,190 2020 3,326 25,969 4,105

עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה ) ז ו ( שנ

19,019 17,444 , ,4

25,969 24,105 , ,

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. 41 (*) השיעו ים מחושבי ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. 38 . י ) ( (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

3,326 ,

5,190 ,

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים ה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים מידע לציבור בדבר חיוב ארנונה בימים אלה מבצעת המועצה סקר נכסים ביישובים ובסיומו יישלח לכל מחזיק אשר יחול שינוי בשטח הנכס שלו - תשריט מעודכן בצירוף הודעת שומה. פרטים נוספים באתר המועצה.

Made with FlippingBook Online newsletter maker